Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženje za saobraćaj

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijeMeđunarodne aktivnosti i sajmovi KontaktObaveštenjaProjekat "ISTEN"Projekat "Inter-Connect" Saobraćaj

 

Udruženje

 • zastupa interese svojih članova u pogledu uslova privređivanja, razvoja grane i prestrukturiranja preduzeća, kao i drugih specifičnih interesa delatnosti
 • doprinosi razvoju struke, napretku rada i poslovanja članova i  time unapređenju njihove konkurentnosti na domaćem i stranim tržištima
 • formuliše stavove i predloge u pogledu efikasne domaće zaštitne politike i operativne podrške izvozu
 • preduzima aktivnosti na području modernizacije grane, primene novih tehnologija, uvođenja međunarodnih standarda, tehničkih propisa i mernih jedinica
 • preko svojih organa priprema stavove i predloge za delatnost saobraćaja, u postupcima donošenja pojedinih zakona, koji se tiču specifičnih uslova za obavljanje ove delatnosti
 • sarađuje sa Minstarstvom nadležnim za saobraćaj, Upravom carina i ostalim organima i organizacijama koje uređuju pitanja koja direktno ili indirektno utiču na oblast saobraćaja
 • učestvuje u radu međunarodnih organizacija i asocijacija čiji je član u cilju obezbeđenja povoljnijih uslova poslovanja na inotržištu

 

Šta možemo da učinimo za vas?

 • da usaglasimo redove vožnje u međumesnom drumskom prevozu putnika
 • da izdamo Potvrde o upisu u registar prevoznika u drumskom putničkom i teretnom saobraćaju
 • da izdamo Potvrde da preduzeće ispunjava uslove u pogledu obavljanja međunarodnog  putničkog i teretnog javnog prevoza,
 • da izvršimo kategoirizaciju autobuskih stanica
 • da izdamo Potvrde o upisu u registar špeditera
 • da izdamo Međunarodni tovarni list (CMR)
 • da izdamo špediterske potvrde FIATA (FBL, FCR)
 • da dostavimo dokumenta u sklopu TIR i ATA sistema
 • da dostavimo Kontejnerski kontrolnik
 • da dostavimo Specijalizovani mini rečnik za prevoznike