PKS - FIATA

OSNOVNA DOKUMENTA U CARINSKOM POSTUPKU

 

U carinskom postupku se koriste sledeće grupe dokumenata:

-     dokumenta propisana Konvencijom TIR i Konvencijom ATA;

-    standardizovana međunarodna dokumenta JCI  (Jedinstvena  carinska isprava),  DVC (Deklaracija za carinsku vrednost),  spisak naimenovanja, transportne     i komercijalne isprave kaož i knjigovodstveni zapisi koji mogu zameniti osnovna carinska dokumenta);

-     standardizovani nacionalni dokument Sažeta deklaracija, koji se koristi

-     u posebnim slučajevima kada se prevozne isprave ne mogu prihvatiti..

 

Jedinstvena carinska isprava

 

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu JCI), je propisan obrazac i koristi se kao pisana carinska deklaracija. JCI se podnosi u setovima koji se sastoje od listova JCI potrebnih za sprovenje propisa za carinski postupak u koji se roba stavlja. Komplet JCI, sastoji se od:

- seta od 8 listova ili;

- dvonamenskog seta od pet listova.

 

 

Obrazac deklaracije može biti dopunjen, sa jednim ili više JCI BIS obrazaca podnetih u setu koji sadrži listove potrebne za sprovođenje propisa za carinski postupak u koji se roba stavlja. Obrasci JCI koriste se za tranzit robe, izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz, kada se roba istovremeno deklariše za izvozni i tranzitni postupak, privremeno uvezenu robu radi aktivnog oplemenjivanja, za pnovni uvoz proizvoda dobijenih od robe za koju je odobren postupak pasivnog oplemenjivanja, za puštanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, ponovni uvoz, postupak carinskog skladištenja, preradu i uništenje pod carinskom kontrolom. Deklarant podnosi i potpisuje set obrazaca JCI, JCI BIS i odgovoran je, za tačnost i potpunost podataka upisanih u deklaraciji, za verodostojnost priloženih isprava na osnovu kojih su upisani podaci i obavezu za prilaganje drugih isprava i dodatnih informacija ako je potrebno. Rubrike, delovi JCI ograničeni crtom i označeni nazivom, brojem ili velikim štampanim slovima, za stavljanje robe u odreni carinski postupak se popunjavaju na način propisan u Pravilniku o obrascima za primenu Carinskog zakona a šifre koje se upisuju u pojedine rubrike sadržane su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku kao i dodatnim pravilima predvenim drugim propisima. Rubrike JCI za tranzit i rubrike Spiska naimenovanja popunjavaju se tako što se u trežu podelu upisuju odgovarajuće šifre iz Kodeksa šifara. Rubrike JCI za izvoz, popunjavaju se tako što se u prvu podelu rubrike 1 upisuje »IZ« a u drugu podelu rubirike 1 upisuje se šifra:

1 izvoz robe

 

 

Rubrike JCI za puštanje robe u slobodan promet popunjavaju se tako što se u prvu podelu rubrike 1 upisuje »UV« a u drugu podelu rubrike 1 upisuje se šifra:

4 stavljanje robe u slobodni promet.

 

 

Sažeta deklaracija

 

Sažeta deklaracija je propisan set obrazaca koji se koristi za robu dopremljenu carinskom organu. Rok za podnošenje deklaracije, carinski organ može produžiti najduže do isteka prvog radnog dana posle dopreme robe. Deklarant podnosi i potpisuje deklaraciju a overava carinski organ i zadržava radi utvivanja da je za robu, na koju se odnosi, odobreno carinsko dozvoljeno postupanje ili upotreba. Obrasci Sažete deklaracije popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci se ne mogu precrtavati ili ispravljati. Rubrike deklaracije se popunjavaju na način propisan u Pravilniku o obrascima za primenu Crainskog zakona a šifre koje se upisuju u pojedine rubrike sadržane su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku. Carinski organ će odobriti korišćenje komercijalnih i transportnih isprava kao Sažete deklaracije pod uslovom da sadrže sve podatke neophodne za identifikaciju robe. Odobrene transportne isprave koje se koriste su CMR - u drumskom saobraćaju, CIM - u železničkom saobraćaju, Brodski manifest - u rečnom saobraćaju, i Robni manifest - u vazdušnom saobraćaju.

 

 

Deklaracija za carinsku vrednost

 

Deklaracija za  carinsku  vrednost  (u  daljem  tekstu  DCV),  je  propisan službeni obrazac na kome se unose podaci o vrednosti uvezene robe za jednu pošiljku u svrhe naplate carinskih dažbina i poreza na  dodatnu vrednost. Obrasci deklaracije mogu biti dopunjeni, dodatnim stranicama BIS koji čine sastavni   deo   deklaracije.  DCV  se  prilaže  uz  svaku uvoznu  carinsku deklaraciju za robu koja podleže ad valorem carinskoj dažbini osim kada je:

- ukupna carinska vrednost pošiljke dinarska protivvrednost 3.000 € ili manja, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;


- za robu bez plaćanja protivvrednosti čija je carinska vrednost pošiljke dinarska protivvrednost 1.000 € ili manja, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

- i u drugim propisanim slučajevima.

 

 

Rubrike, Deklaracije za carinsku vrednost se popunjavaju na način propisan u  Pravilniku o obrascima  za  primenu  Carinskog zakona a  šifre  koje  se upisuju u pojedine rubrike sadržane su u Kodeksu šifara  za popunjavanje isprava u carinskom postupku.

Pojam i uloga
Zakonska regulativa
Logički lanac
Funkcije špedicije
Pravni položaj špedicije
Odnos špedicije
i trgovine i transporta
A) POTREBNA DOKUMENTA I PROCEDURE
Uvozno izvozne dokumenta
Uslovi obavljanja posla
Režimi uvoza i izvoza
Osnovne odredbe o poreku robe
Dokumenta u carinskom postupku
Carinske procedure
B) FAZE POSLOVANJA
Ugovor o špediciji
Uloga špeditera/stručni saveti
Izbor optimalnog puta
Kalkulacija troškova
Špediterska ponuda
Ižvršenje posla
C) INCOTERMS
Uvod
Tabelarni pregled pravila Incotrems-a
Prioriteti Incotrems-a
Sažeti pregled obaveza kupca i prodavca
D) KVALITET POSLOVANJA
Uvod
Međunarodna organizacija za standarde ISO
Sistem menasžmenta kvalitetom ISO 9000
Upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14000
Konkurentnost
Metode plaćanja
Profaktura
Faktura
Dokumentarni akreditiv
Dokumentarna inkasa
Porez na dodatu vrednost PDV
FIATA
Nacionalno udruženje
Ciljevi udruživanja
Uvod
Opšte odredbe
Dokumenta
Obrasci
Železnički saobraćaj
Drumski saobraćaj
Pomorski transport
Aviotransport
Koridori
Zbirni saobraćaj
Ekspresna dostava
Pojam i vrsta pakovanja
Izbor pakovanja
Međunarodne merne jedinice
Palete i pletizacija
Oznake za pažljivo postupanje sa robom
Saradnja FIATA sa međunarodnim organizacijama
UNCTAD
Svetska carinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija
Sverska banka
E-ekonomija
Izbor opreme i programa
E-poslovanje