Da li su obrade ili prerade izvršene u Srbiji veće od nedovoljnih?
(Ovde pogledajte spisak radnji koje se ne smatraju dovoljnom obradom i preradom - član 28 Uredbe*)
DA NE
Da li proizvod ispunjava uslove iz Liste obrade ili prerade?
(Ovde pogledajte listu (tabelu) obrade ili prerade sa objašnjenjima - Prilog 1 Uredbe*)
DA NE
Da li se može primeniti bilateralna kumulacija porekla?
(Ovde pogledajte kada je moguća kumulacija porekla sa EU - član 30 stav 5 Uredbe*)
DA NE
Da li proizvod ispunjava uslove iz Liste obrade ili prerade?
(Ovde pogledajte listu (tabelu) obrade ili prerade sa objašnjenjima - Prilog 1 Uredbe*)
DA NE
Da li se može primeniti opšte pravilo tolerancije?
(Ovde pogledajte opšte pravilo tolernancije - član 30 st. 3 i 4 Uredbe)
DA NE
Da li proizvod ispunjava uslove iz Liste obrade ili prerade?
(Ovde pogledajte listu (tabelu) obrade ili prerade sa objašnjenjima - Prilog 1 Uredbe*)
DA NE