Poštovani članovi,

Multilateralni sporazum o slobodnoj trgovini u regionu Jugoistočne Evope, CEFTA 2006, koji je zasnovan na principima i pravilima slobodne trgovine u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj Uniji, treba da bude primenjen u celosti i adekvatno. To znači da svi potpisnici sporazuma treba da usaglase svoje nacionalne tehničke propise za proizvode, sa evropskim direktivama novog i sektorskog pristupa. Isto tako i druge necarinske prepreke slobodnoj trgovini u regionu treba da se identifikuju i uklone.

Privredna komora Srbije je izradila Upitnik za prikupljanje podataka o necarinskim barijerama (anonimna anketa) i Formular za prijavu necarinske barijere (zvanična prijava) da bi utvrdila prave uzroke necarinskih prepreka u trgovini i dobila objektivne argumente za preduzimanje inicijativa prema državnim organima, u svrhu njihovog trajnog i efikasnog uklanjanja.

Smatramo da je u našem zajedničkom interesu da nam pomognete u ovoj nameri, dajući odgovore na pitanja u Upitniku. Unapred se zahvaljujemo na saradnji.

UPITNIK ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O NECARINSKIM BARIJERAMA (anonimna anketa)
FORMULAR ZA PRIJAVU NECARINSKE BARIJERE