Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 7. Februar 2019. | 12:53
Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

Privredna komora Srbije je na osnovu Sporazuma koji je zaključen sa Narodnom bankom Srbije, počela sa obukama za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju u 2019. godini.
Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavljanje tih poslova (društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju, preduzetnika – zastupnika u osiguranju, i kod banke, javnog poštanskog operatora ili davaoca finansijskog lizinga koji obavljaju poslove zastupanja osiguranja) – ako se nije profesionalno usavršio, odnosno ako se kao takav ne nalazi u registru aktivnih ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, javno dostupnom na internet stranici Narodne banke Srbije.
 
Ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju dužni da se profesionalno usavršavaju najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju (detaljne informacije o broju potrebnih časova nalaze se na sajtu NBS, na linku  https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_3/vodic/index.html).
 
Tekst Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju nalazi se na linku https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/osg/sticanje_zvanja_posrednika_zastupnika_n.pdf
 
Program profesionalnog usavršavanja je prilagođen potrebama zaštite od rizika u skladu sa dostignućima u teoriji i praksi osiguranja, tako da su ponuđene  teme  tako i koncipirane. Na programu je četrnaest tema, koje traju po pet školskih časova, pa ovlašćeni posrednici i zastupnici u osiguranju mogu  da odaberu one koje  žele da pohađaju:
 
Nove teme za 2019. godinu (sve teme traju po 5 školskih časova)
 
1          Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - prof. dr Nebojša Žarković
2.         Osiguranje za tuđ račun - prof. dr. Jasna Pak
3.         Uticaj zaključenog ugovra o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - dr Ilija Smiljanić 
4.         Ugovor  o osiguranju na daljinu - dr Nenad Grujić
5.         Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje iz autoodgovornosti: dr Mihailo Illć, Rade Badža
6.         Digitalizacija i osiguranje - prof. dr Vidan Marković
7.         Nepoštena poslovna praksa u delatnosti osiguranja - prof.dr Katarina Ivančević
 
 
Teme iz 2018. godine koje se ponavljaju u 2019. godini (sve teme traju po 5 časova)
 
1.         Dobrovoljno zdravstveno osiguranje – osnovne karakteristike - prof. dr Dragan Mrkšić -
2.         Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - prof. dr Dragan Mrkšić
3.         Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - prof. dr Nataša Petrović Tomić
4.         Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluge osiguranja - dr Nenad Grujić
5.         Prevare u osiguranju - Rade Badža
6.         Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - Rade Badža
7.         GDPR- Zaštita podataka o ličnosti - online obuka - prof.dr Saša Gajin
 
Obuke će biti postavljene u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Subotici, Kikindi, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Zaječaru, Valjevu, Kruševcu i Leskovcu.
 
Informacije o terminu i mestu održavanja obuka za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, raspoložive su na linku http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija.
 
Napomena:
Nakon odslušanih obuka, potrebno je da se dostave skenirani sertifikati i licenca NBS na mejl edukacija@pks.rs.
Ukoliko je bilo promene prezimena u odnosu na ono koje se nalazi na licenci, neophodno je dostaviti i venčani list. PKS je u obavezi da izda uverenje na osnovu dostavljene dokumentacije u roku od 30 dana, a informaciju o tome da je izvršena obaveza kontinuiranog usavršavanja u ovoj godini, polaznici dostavljaju Narodnoj banci Srbije.
 
Polaznicima će na mejl biti dostavljeno Uverenje o završenom kontinuiranom usavršavanju koje služi isključivo za lične potrebe ili potrebe poslodavca. Navedeni dokument NIJE potebno dostavljati Narodnoj banci Srbije