PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 19. Decembar 2018. | 15:15
Izjava o nameri poslodavca za uključivanje u dualno obrazovanje za školsku 2019/2020. godinu

Za uključivanje poslodavaca u dualni model obrazovanja za školsku 2019/2020. godinu prvi korak je popunjavanje Izjave o nameri i dostavljanje popunjene i overene Izjave nadležnoj kancelariji Regionalne privredne komore PKS najkasnije do 31. januara 2019. godine.
U toku je planiranje upisa učenika u srednje škole za školsku 2019/2020. godinu po dualnom modelu obrazovanja, koji Privredna komora Srbije realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 
Poslodavci koji žele da se uključe, popunjavaju IZJAVU O NAMERI ZA UKLjUČIVANjE U DUALNO OBRAZOVANjE i šalju je odgovornoj osobi u Privrednoj komori Srbije najkasnije do 31. januara 2019. godine. Izjava o nameri, uputstvo za popunjavanje i adresa na koju se šalje izjava nalaze se u prilogu.
 
Na bazi prikupljenih Izjava o nameri, Privredna komora Srbije formira Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnoloiškog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja– broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.
 
Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2019. godine.