PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 12. Jun 2015. | 15:47
Jedinstvena komora efikasan servis privredi

U PKS održana prva sednica kolegijuma direktora Sektora usluga i preduzetništva, Sektora industrije i poljoprivrede i sekretara udruženja PKS i regionalnih komora
Jedinstven komorski sistem Srbije intenziviraće zajedničke aktivnosti između Privredne komore Srbije (PKS) i regionalnih komora, uspostaviti funkcionalnu podelu posla i efikasnije zastupati interese celokupne srpske privrede, istaknuto je na prvom, zajedničkom, kolegijumu direktora Sektora usluga i preduzetništva, Sektora industrije i poljoprivrede i sekretara udruženja PKS i regionalnih komora.
 
Potpisivanje sporazuma o Komorskom sistemu biće korak bliže na formiranju jedinstvenog komorskog sistema koji će na potpuniji i racionalniji način zastupati i štititi interese privrednih subjekata. Hoćemo, radi ostvarivanja tih ciljeva, da radimo na jednoobrazan način, baziran na jedinstvenoj organizacionoj strukturi, jedinstvenom načinu upravljanja i jedinstvenom upravljanju ljudskim resursima. Te ciljeve možemo ostvariti usaglašavanjem zajedničkih aktivnosti, kao metoda rada, i održavanjem redovnih sednica kolegijuma na različitim nivoima odlučivanja, rekla je Tatjana Ercegović Petrić, direktor Sektora usluga i preduzetništva PKS.
 
Ješa Erčić, direktor Sektora industrije i poljoprivrede rekao je da je PKS ušla u proces modernizacije, suštinskih promena po novom arhitektnosko-idejnom rešenju i na čvrstim temeljima postojećih regionalnih komora. Želimo da budemo jedinstveni, organizovaniji, složniji, da jači glas privrede prenosimo do onih koji treba da ga čuju. Na tom putu nismo sami, već radimo uz svesrdnu pomoć i podršku austrijske privredne komore. Zastupanje interesa privrede prema državi i međunarodnim institucijama kroz kreiranje privredno-sistemskog ambijenta i jačanje kapaciteta udruženja. Razvoj sektora internacionalizacije - podrška kompanijama da izvoze i  povezuju se sa inostranim partnerima kao i razvoj ekonomske diplomatije, cilj je modernizacije komorskog sistema. (Pozitivan je primer Austrija, koja je do pre 15 godina bila uvozno zavisna ekonomija ali je kroz jačanje ekonomske diplomatije i reformu komorskog sistema postala izvozno orijentisana privreda koja na 10 evra BDP šest evra ostvaruje iz izvoza). Jedan od stubova modernizacije je i edukacija - razvoj dualnog sistema obrazovanja prema potrebama privrede. Razvoj i jačanje strategije komunikacije kroz centralni informacioni sistem, razvoj zanatstva i preduzetništva, kao velikog do sada neiskorišćenog resursa, takođe su prioriteti u reformi komorskog sistema, ukazao je Erčić.
 
Sekretari su jedinstveno podržali modernizaciju i formiranje jedinstvenog komorskog sistema Srbije, pohvalili organizaciju sastanka u PKS uz ocenu da treba da ih bude što češće i više sektorski orijentisanih.