PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 5. Maj 2015. | 17:02
Privrednici hoće komoru koja im je servis

Reforma komorskog sistema podrazumeva nov način rada i zastupanja interesa članica pred nadležnim državnim organima i na međunarodnom planu, istakao je Marko Čadež, predsednik PKS. Reforma PKS profesionalno je organizovana, radi uspostavljanja integrisanog komorskog sistema koji će biti lokomotiva razvoja srpske privrede, ukazao austrijski ekspert dr Gerhard Štirmer

Regulatorni okvir koji će stvoriti uslove za uspostavljanje jedinstvenog komorskog sistema Srbije obuhvata i novi Zakon o privrednim komorama, koji bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2016. godine, rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. Reforma i modernizacija PKS predviđa izgradnju jedinstvenog komorskog sistema, koji će biti efikasan servis privrede, kao i novi način rada i zastupanja interesa članica pred nadležnim državnim organima i u međunarodnim okvirima, istakao je Čadež u razgovoru sa novinarima, povodom posete Gerharda Štirmera, predstavnika austrijske konsultantske kuće koja prati i usmerava proces  modernizacije komorskog sistema Srbije.

 

Predsednik je podsetio da je proces modernizacije, po uzoru na austrijski model organizacije komorskog sistema, počeo jesenas kada je formirana Radna grupa predstavnika PKS, regionalnih privrednih komora, Privredne komore Austrije, Delegacije nemačke privrede u Srbiji i GIZ-a.

 

Novi sistem predviđa efikasniju podršku internacionalizaciji poslovanja kompanija, jačanje konkurentnosti i sposobnosti izvozne privrede, rekao je Marko Čadež. „Važno je da u čitavom komorskom sistemu Srbije unificiramo način podrške izvoznoj privredi na ino tržištima, dodao je. 

 

Modernizacija komorskog sistema preduslov je i za uvođenje dualnog obrazovanja prema potrebama privrede, kao i za maksimalnu podršku poslovnoj zajednici tokom procesa evropskih integracija. Efikasno zastupanje interesa privrede, javna ovlašćenja i edukacija su tri stuba modernizacije komorskog sistema, rekao je Čadež, dodajući da privrednici hoće komoru koja im je dobar servis.

 

 

Austrijski ekspert je naglasio da je potreban novi zakonski okvir, usaglašen stav privrednih komora u Srbiji o uspostavljanju jedinstvenog sistema, kao i da se PKS u potpunosti fokusira na potrebe članica. "U Austriji je zakonom predviđeno obavezno članstvo u privrednoj komori, tako da svako preduzeće i preduzetnik osnivanjem automatski postaje član Privredne komore Austrije. Pokazalo se da je to najbolji model podrške privredi i da  samo na taj način privredna komora može da ima tu reprezentativnost da zastupa čitavu privredu", naveo je ekspert iz Austrije. Štirmer je ukazao na problem kod članstva koje nije zakonom regulisano, što se javlja više organizacija koje zastupaju interese privrede i obično svaka zastupa samo svoje interese. Samo zakonom regulisano članstvo daje komori pravo da priča u ime cele privrede i omogućuje joj da na najefikasniji način zastupa njene interese, jer svaka komora je onoliko jaka koliko zastupa interes svojih članica. Planirano je da se zakonom uvede članstvo, a što se članarine tiče, ona je stepenovana. Iznos zavisi od veličine preduzeća, deo se određuje na osnovu prometa, deo na osnovu broja zaposlenih, a samo veoma mala preduzeća plaćaju fiksni iznos, rekao je Štirmer.

 

"Sama reforma je kontinuirani proces koji ne prestaje, mi to radimo 15 godina, menjaju se okolnosti, pa i vi morate da se menjate", istakao je Štirmer.

 

Štirmer, koji je predvodio reformu Privredne komore Austrije, istakao je da je reforma PKS profesionalno organizovana radi uspostavljanja efikasnog i delotvornog komorskog sistema koji će biti lokomotiva razvoja srpske privrede. Konsultantska kuća „Ramsauer&Stürmer Consulting“ d.o.o, poznata po tome što je osmislila, realizovala i sprovela dve poslednje reforme PK Austrije, uključena je, na preporuku PK Austrije, u proces reforme komorskog sistema u Srbiji.