PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 31. Mart 2015. | 16:27
Jedinstven komorski sistem - efikasan servis privredi

Upravni odbor i Skupština Privredne komore Srbije podržali modernizaciju komorskog sistema. Očekuje se novi pravni okvir do jeseni, a od nove godine i početak primene Zakona o komorama
Modernizacija Privredne komore Srbije (PKS) predviđa izgradnju jedinstvenog komorskog sistema koji će biti efikasan servis u funkciji razvoja i unapređenja kapaciteta srpske privrede. Reforma podrazumeva novi način rada i zastupanja interesa članica pred nadležnim državnim organima i u međunarodnim okvirima – podršku internacionalizaciji poslovanja kompanija, jačanje konkurentnosti i sposobnosti izvozne privrede, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS na sednici Skupštine PKS.
 
Predsednik je podsetio da je proces modernizacije, po uzoru na prilagođeni austrijski model organizacije komorskog sistema, počeo jesenas kada je formirana Radna grupa predstavnika PKS, regionalnih privrednih komora, Privredne komore Austrije, Delegacije nemačke privrede u Srbiji i GIZ-a.
 
Urađena je mapa puta, dokument na oko 80 strana koji definiše svaku aktivnost u procesu modernizacije, dinamiku i jasno utvrđene prioritete, rekao je Čadež. Mapa puta ima dva koloseka - uspostavljanje pravnog okvira, donošenjem Zakona o privrednim komorama i uspostavljanje jedinstvenog komorskog sistema na osnovu sporazuma PKS sa regionalnim privrednim komorama. Sporazum će obezbediti jasnu funkcionalnu podelu posla i odgovornosti, uz zajedničke imenitelje kao što su jedinstvena politika, organizaciona struktura, paket standardizovanih usluga i jedinstven vizuelni identitet budućeg komorskog sistema uz uvođenje centralizovanog informacionog sistema.
 
Pravni okvir trebalo bi da bude zaokružen do septembra, kada se očekuje da predlog zakona uđe u skupštinsku proceduru kao i da Zakon stupi na snagu 1. januara 2016. godine.  
 
Modernizacija komorskog sistema preduslov je i za uvođenje dualnog obrazovanja prema potrebama privrede, kao i za maksimalnu podršku poslovnoj zajednici tokom procesa evropskih integracija. Efikasno zastupanje interesa privrede, javna ovlašćenja i edukacija su tri stuba modernizacije komorskog sistema, rekao je Čadež.
Prema rečima predsednika PKS, u planu je uvođenje novina, kao što je centralizovani informacioni sistem, koji je osnova za standardizovanje usluga i obavljanje javnih ovlašćenja u Srbiji.
 
Jedan od podprojekata reforme, objasnio je Čadež, jeste edukacija menadžera izvoza, koja bi trebalo da počne u maju. Menadžeri izvoza u Srbiji imaće isti program obuke kao u Nemačkoj, dobiće priznate međunarodne sertifikate, što će kompanijama olakšati nastup na inostranim tržištima.
 
U okviru reforme i modernizacije komorskog sistema, posebna pažnja biće posvećena unapređenju kapaciteta udruženja, tešnjim povezivanjem udruženja PKS i regionalnih komora. Udruženja predstavljaju srce komorskog sistema, jer se u njima generiše interes privrede, istakao je predsednik PKS.Cilj PKS je da vrati samopouzdanje privredi i privrednicima da nastupaju na inostranim tržištima, pronalaze partnere, kao i da mnogo aktivnije učestvuju u kreiranju privrednog ambijenta i propisa u Srbiji, poručio je Čadež.
 
Miloš Petrović, državni sekretar u Ministarstvu privrede predstavio je Strategiju i Akcioni plan razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti od 2015. do 2020, čiji su osnovni ciljevi povećanje broja privrednih subjekata, zaposlenosti i unapređenje poslovanja sektora MSPP. Strategija, objasnio je Petrović, počiva na šest principa - unapređenje poslovnog okruženja, pristupa izvorima finansiranja, kontinuirani razvoj ljudskih resursa, jačanje održivosti i konkurentnosti MSPP, unapređenje pristupa novim tržištima, kao i razvoj i promocija preduzetničkog duha, kao i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva. Ona definiše jedinstvenu javnu politiku Vlade Srbije kako bi se ojačala mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo i unapredili kapaciteti ovog sektora da odgovori na pritisak konkurencije na zajedničkom tržištu Evropske unije.
 
Cilj strategije je da do 2020. godine sektor MSPP ima 350.000 privredih subjekata i zapošljava oko milion radnika. U Srbiji je trenutno oko 315.000 malih i srednjnih preduzeća od kojih je 30 odsto problematično. Strategija i Akcioni plan pripremljeni su uz stalne konsultacije sa relevantnim institucijama, poslovnim udruženjima i stručnjacima - PKS, Unijom poslodavaca Srbije, Savetom stranih investitora, Nacionalnom alijansom za lokalni za ekonomski razvoj, Američkom privrednom komorom, USAID-om i drugim poslovnim udruženjima. Strategija je usklađena i sa relevantnom politikom Evropske unije.

Upravni odbor PKS, na sednici uoči skupštinske, podržao je proces reforme i modernizacije komorskog sistema Srbije.

Upravni odbor i Skupština PKS na sednicama su razmatrali makroekonomske pokazatelje i privredna kretanja u Srbiji. Usvojeni su Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj PKS za 2014. godinu.

PKS je u 2014. godini realizovala ukupno 334 događaja sa 16.745 učesnika. U proseku to je 28 aktivnosti mesečno, sa gotovo 1.400 učesnika. „Beogradski susreti“ - Treći sastanak šefova vlada Kine i 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope od 15. do 18. decembra  i „Imate reč – budite deo rešenja“, višenedeljni dijalog države, privrede i struke o najvažniji ekonomskim pitanjima i problemima, izdvajaju se kao važniji događaji u čijoj je organizaciji učestvovala PKS. Najviše predloga i mera za rešavanje problema u svakodnevnom poslovanju privrednici su izneli na sastancima u okviru dijaloga „Imate reč – budite deo rešenja“.

Skupština je na predlog Upravnog odbora izabrala Mirjanu Vučićević za sekretara Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala.Članovi Upravnog odbora i Skupštine u diskusiji podržali su reformu komorskog sistema, uz predlog da se glas privrede u Vladi i drugim institucijama jače čuje i uvažava. Skupština PKS odlučila je da se organima i telima PKS produži mandat na godinu dana.

 
.