PKSSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 22. Februar 2017. | 15:48
Osnovan Forum za prevenciju zloupotreba u platnom prometu

Odbor za bankarstvo je doneo odluku o osnivanju Foruma za prevenciju zloupotreba u platnom prometu. Povod za osnivanje foruma je porast krivičnih dela prevara u platnim transakcijama i štete koje po tom osnovu imaju privredni subjekti.
Na današnjoj sednici Odbora za bankarstvo PKS ocenjeno je da su vrste prevara različite, a najčešće je reč o slučajevima krađe identiteta ovlašćenih lica u privrednim društvima, zloupotrebama naloga za plaćanje,  falsifikovanju menica i zloupotrebama sistema prinudne naplate. Prema raspoloživim informacijama i upozorenjima policije povećan je broj krivičnih dela zloupotrebe elektronskih kanala komunikacije i izmena instrukcija za plaćanje prema inostranstvu. Meta napada su pre svega mala i srednja preduzeća koja imaju stalnu elektronsku komunikaciju sa stranim partnerima. 
 
Istaknuto je da banke prate tehnološki razvoj i  ulažu značajna sredstva  kako bi stvorile sigurno i bezbedno digitalno okruženje za svoje klijente. Međutim, prema stavovima koji su izneti na konferenciji u privredi, posebno u MSP, stepen IT zaštite nije dovoljno razvijen, odnosno, ne postoje utvrđene procedure za  proveru identiteta  strane sa kojom se  komunicira zbog čega su ta preduzeća meta napada i trpe finansijske gubitke. Od strane bankara je rečeno da su zabeleženi  slučajevi finansijskog kriminala u ovoj oblasti koji pokazuju da kriminalci i kriminalne grupe dobro poznaju naš pravni sistem, njegovu primenu u praksi i funkcionisanje naših institucija.
 
Donoseći odluku o formiranju Foruma za prevenciju zloupotreba u platnom prometu, u okviru kog će banke razmenjivati informacije o aktuelnim dešavanjima i merama za sprečavanje i prevenciju tzv. transakcionog froda, zaključeno je da u sledećoj fazi ovaj forum u saradnji sa odeljenjem  policije za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, treba da bude nosilac aktivnosti na razvoju programa edukacije za MSP kako bi se minimizirali gubici na nivou pojedinačnih preduzeća i na nivou cele privrede.
 
Na predlog Draginje Đurić, predsednice IO Banka Inteza i predsednice Odbora za bankarstvo PKS, doneta je i odluka o formiranju još dva nova tela Odbora – Saveta za digitalizaciju poslovanja i Saveta za usaglašavanje regulative sa pravnim tekovinama EU u oblasti bankarstva.