Posredovanje u restruktuiranju
Posredovanje u restrukturiranjuPropisiNadoknadaKontaktProjekat EBRDPosrednici PKS

 

Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava i preduzetnika je sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva/preduzetnika u finansijskim teškoćama i njihovih poverilaca, prvenstveno banaka.

Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja je blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih poteškoća i stvaranje uslova za nastavak poslovanja dužnika. Ovom postupku se pristupa ako poverioci procene da je opstanak i oporavak privrednog društva/preduzetnika u finansijskim teškoćama ekonomski opravdan i izvodljiv, odnosno da će privredno društvo/preduzetnik moći da nastavi da održivo posluje na duži rok, i da će poverioci moći da ostvare namirenje svojih potraživanja.

 

Načela sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava i preduzetnika su:

 • Načelo podobnosti
 • Načelo dobrovoljnosti
 • Načelo održivosti poslovanja dužnika
 • Načelo postupanja u dobroj veri
 • Načelo saradnje poverilaca
 • Načelo ravnopravnosti položaja poverilaca i položaj srazmeran visini potraživanja
 • Načelo pristupa podacima i poverljivosti podataka

 

Korak po korak do uspešnog sporazumnog finansijsko restrukturiranja

 • Privredno društvo/preduzetnik ili poverioci podnose zahtev Privrednoj komori Srbije radi institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju
 • Privredna komora Srbije organizuje postupak institucionalnog posredovanja
 • Strane u postupku mogu zaključiti Ugovor o mirovanju dugovanja
 • Strane u postupku pregovaraju o redefinisanju dužničko-poverilačkih odnosa, uz institucionalnu podršku Privredne komore Srbije
 • Strane u postupku zaključuju Ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, koji sadrži mere kojima se to restrukturiranje sprovodi
 • Strane u postupku sprovode mere finansijskog restrukturiranja i koriste propisane podsticaje (kontinuitet založnog prava, procesnopravni i materijalnopravni poreski podsticaji i podsticaji Narodne banke Srbije)
 • Privredno društvo, nad kojim je uspešno sprovedeno finansijsko restrukturiranje, nastavlja da održivo posluje.

 

Ugovor o mirovanju dugova


U postupku sporazumnog finansijskog restrukturiranja strane u postupku mogu zaključiti Ugovor o mirovanju dugova, koji proizvodi pravno dejstvo danom zaključenja i omogućava „poslovni predah“ i privremenu konsolidaciju privrednom društvu/preduzetniku u finansijskim teškoćama, kako bi se stvorili uslovi i pretpostavke za njegovo restrukturiranje.


Ugovor o mirovanju dugova predstavlja osnov za obustavu izvršenja u prinudnoj naplati sa računa privrednog društva/preduzetnika, za zabranu pokretanja izvršenja, odnosno za odlaganje izvršenja, ali samo u odnosu na izvršnog poverioca koji je zaključio ovaj ugovor. Sud, odnosno drugi organ pred kojim se vodi postupak, dužan je da odmah po prijemu zahteva, a najkasnije u roku od 2 radna dana od prijema zahteva, donese odluku o odlaganju izvršenja i da je odmah, a najkasnije narednog radnog dana po donošenju, dostavi organizaciji koja sprovodi prinudnu naplatu sa računa dužnika, odnosno drugom nadležnom organu ili organizaciji.


Ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju


Uspešno restrukturiranje okončava se ugovorom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, kojim se mogu predvideti sledeće mere: otplata u ratama; izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova kredita, zajma ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja; unovčenje imovine ili prenos takve imovine radi namirenja potraživanja; otpust duga; izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava; davanje dodatnih sredstava obezbeđenja od strane dužnika ili trećih lica, uključujući davanje jemstava i garancija; pretvaranje potraživanja u kapital; zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu; izdavanje hartija od vrednosti, kao i druge mere od značaja za realizaciju finansijskog restrukturiranja.


Privredna komora Srbije kao institucionalni posrednik:

 • pruža pomoć pri uspostavljanju saradnje između dužnika i poverilaca radi pregovora o ponovnom uređivanju dužničko-poverilačkih odnosa;
 • pruža podršku dužnicima i poveriocima u toku pregovora radi njihovog uspešnog okončanja;
 • vodi evidenciju zaključenih ugovora o finansijskom restrukturiranju;
 • prati realizaciju zaključenih ugovora o finansijskom restrukturiranju.

 

Institucionalno posredovanje započinje na zahtev dužnika ili jednog ili više poverilaca, a za njegovo sprovođenje je potrebna saglasnost obe strane - poverilaca i dužnika.


Zahtev za pokretanje postupka se podnosi Centru za  usluge i posredovanje Privredne komore Srbije na obrascu koji je sastavni deo Pravilnika. Centar dostavlja Zahtev drugoj strani, sa pozivom da se, u roku od 15 dana od dana prijema, izjasni o učešću u postupku.

Posrednika u pojedinoj stvari određuju Centar, ili sporazumno strane u postupku. Posrednik je lice koje sprovodi postupak i posreduje u pregovorima za uvođenje mirovanja dugova i za postizanje sporazuma između strana, bez ovlašćenja da im nametne rešenje.

 

STRUKTURA PLANA SPORAZUMNOG FINANSIJSKOG RESTRUKTURIRANjA


Copyright © 2017 Privredna komora Srbije