Kontrolisanje usluga privatnog obezbeđenja
O standarduPostupak kontrolisanjaKontrolno teloKontaktNosioci sertifikataVesti

 

O standardu

 

1. Zašto standard za usluge privatnog obezbeđenja?

 

Usluge privatnog obezbeđenja beleže stalno rastući trend ponude i potražnje na srpskom tržištu.

Usluge privatnog obezbeđenja nisu samo tržišna potreba osoba i privrednih društava za zaštitom fizičkog integriteta i poslovanja od raznovrsnih rizika iz društvenog, prirodnog i poslovnog okruženja, već su i deo nacionalne strategije bezbednosti koju je nedavno usvojila država Srbija.

 

U nameri da se uspostavi zajednička i opšteprihvaćena mera za upoređivanje ponuda ovih usluga na tržištu, a radi sticanja poverenja korisnika, uključujući osiguravajuća društva kao zainteresovanu stranu, pokrenuta je inicijativa za donošenjem srpskog standarda koji uređuje usluge privatnog obezbeđenja. Inicijativa je realizovana krajem 2008. godine, kada je izrađen i donet srpski standard SRPS A.L2.002, putem saradnje Privredne komore Srbije sa Institutom za standardizaciju Srbije.

 

2. Šta je kontrolisanje usluga privatnog obezbeđenja?

 

Kontrolisanje usluga privatnog obezbeđenja je ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima srpskog standarda SRPS A.L2.002, koji se odnose na sledeće vrste:

   - fizičku zaštitu,

   - tehničku zaštitu,

   - menadžment vrednostima,

   - menadžment iz kontrolnog centra,

   - detektivske usluge,

kao i na kategorije unutar svake vrste, definisane ovim standardom.

Nivoi usaglašenosti koji se utvrde u toku kontrolisanja predstavljaju ocene (od 1 do 5, odnosno od najniže do najviše) kvaliteta kontrolisane usluge.

 

3. Šta je sertifikat o kontrolisanju?

 

To je zvaničan dokument koji izdaje Centar za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, kao kontrolna organizacija, sa priznatom kompetentnošću.

Njime se potvrđuje da je kontrolisana usluga privatnog obezbeđenja ispunila zahteve navedenog standarda do zadovoljavajuće mere.

 

Sertifikat se izdaje sa rokom važenja od jedne do tri godine, a predstavlja objektivni nivo poverenja da će pružalac usluge u tom periodu pružati korisniku zahtevanu uslugu po sertifikovanom kvalitetu. Prilikom važenja sertifikata duže od jedne godine vrše se redovna nadzorna ocenjivanja u periodu od 10-12, odnosno 22-24 meseca nakon prvog ocenjivanja.

 

4. Kome je potreban sertifikat o kontrolisanju?

 

   - pružaocima usluga privatnog obezbeđenja, za nadmetanje sa konkurencijom na tržištu;

   - korisnicima usluga da steknu poverenje zasnovano na uverenju da će biti zadovoljene njihove potrebe;

   - javnim i komunalnim preduzećima kao vredan kriterijum za izbor ponuda pri javnim nabavkama;

   - osiguravajućim društvima, kao dokaz sposobnosti imaoca sertifikata da su mere za smanjivanje rizika po fizički integritet, imovinu i poslovanje, svedene na prihvatljiv nivo.


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije