Uverenje o poreklu robe za tendere EU
Uverenje o poreklu robe po tenderima EUKontakt

 

DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANjE UVERENjA O NEPREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE PO TENDERIMA EU

 

 

Ukoliko se traži poreklo robe iz Srbije potrebno je:

 

 • Uverenje Agencije za privredne registre o upisu privrednog subjekta(podnosioca zahteva) u registar

 

 • Pismeni zahtev na memorandumu  u kome je obavezno naveden naziv tendera za koji se podnosi dokumentacija

 

 • Popunjen obrazac Certificate of origin  ( preuzima se u PKS )

 

 • Izjava podnosioca zahteva na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom posnosioca zahteva, da je roba za koju se traži sertifikat srpskog porekla

 

 • Izjava proizvođača da roba ispunjava uslove da je srpskog porekla primenom jednog od kriterijuma:

 

 • promena tarifnog broja u odnosu na uvezeni repromaterijal,sirovine i dr-dokaz: JCI,fakture

 

 • kriterijum dodate vrednosti (neophodno priložiti tehničke normative)

 

 • Ugovori : Izvođača sa Evropskom delegacijom u Srbiji i Podizvođača sa izvođačem

 

 • Faktura ( privremena situacija)podizvođača ka izvođaču radova ili izvođača ka Evropskoj delegaciji

 

 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

 

 • Po potrebi PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju/isprave kojima se dokazuju navodi iz zahteva

 

Ukoliko se traži poreklo robe iz EU potrebno je:

 

 • Uverenje Agencije za privredne registre o upisu privrednog subjekta(podnosioca zahteva) u registar

 

 • Pismeni zahtev na memorandumu  u kome je obavezno naveden  naziv tendera za koji se podnosi dokumentacija

 

 • Popunjen obrazac Certificate of origin ( preuzima se u PKS )

 

 • Izjava podnosioca zahteva na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom posnosioca zahteva, da je roba za koju se traži sertifikat Evropskog porekla navodeći isprave kojima to dokumentuje

 

 • Dokumentacija koja dokazuje EU poreklo:

   

  • Sertifikat o poreklu robe ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
  • JCI
  • Uvozne fakture

 

 • Ukoliko je roba kupljena u Srbiji a ima EU poreklo treba priložiti fakturu dobavljača ka izvođaču radova tj. podizvođaču.

 

 • Ugovori : Izvođača sa Evropskom delegacijom u Srbiji i Podizvođača sa izvođačem

 

 • Faktura ( privremena situacija) podizvođača ka izvođaču radova ili izvođača ka Evropskoj delegaciji

 

 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

 

 • Po potrebi PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju/isprave kojima se dokazuju navodi iz zahteva

 

 • Napomena:

 

 • Ukoliko roba koja se isporučuje ima poreklo više zemalja, sve se može objediniti na jednom sertifikatu ( polje 3 )

 

 

 

 

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije