Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima
Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licimaUputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja saglasnosti zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licimaKontakt

 

Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima izdaje se podnosiocu zahteva - zdravstvenoj ustanovi koja obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije, radi dobijanja odobrenja nadležnog ministra  za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima.

 

NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

 

pisanim putem u papirnom obliku, na memorandumu, overenom pečatom i svojeručno potpisanom od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, uz propisanu originalnu dokumentaciju;

izuzetno putem elektronske pošte, uz obavezu da se originalna dokumentacija dostavi najkasnije do dana preuzimanja saglasnosti

 

Potrebna dokumentacija za izdavanje saglasnosti zdravstvenim ustanovama za pružanje

ugostiteljskih usluga trećim licima

 

 

Zahtev koji sadrži: naziv, sedište, matični broj podnosioca zahteva, šifru delatnosti, PIB podnosioca zahteva i izjavu da se saglasnost traži radi dobijanja odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma;

 

izjava na memorandumu podnosioca zahteva, potpisana i overena pečatom,sa podacima o ugostiteljskom objektu;

 

izjava   na memorandumu podnosioca zahteva, potpisana i overena    pečatom,sa podacima o zdravstvenoj ustanovi;

 

izjava na memorandumu podnosioca zahteva, potpisana i overena pečatom o ispunjenosti minimalno-tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova;

 

kopija ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvenih usluga i Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 

izvod iz registra nadležnog organa ili fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre;

 

odgovarajući prospektni materijal;

 

dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS;

 

po potrebi, PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva.

 

Ukoliko zahtev nije kompletan, podnosilac se poziva da isti dopuni u roku od najviše 7 radnih dana od dana prijema informacije o potrebi dopune dokumentacije.

 

Dan kompletiranja zahteva smatra se danom prijema zahteva.

 

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije