Mišljenje da je privredno društvo ili drugo pravno lice jedini ponuđač robe domaćeg porekla, jedini pružalac usluge ili izvođač radova
Mišljenje da je privredno društvo ili drugo pravno lice jedini ponuđač robe domaćeg porekla, jedini pružalac usluge ili izvođač radovaKontakt

MIŠLjENjA DA JE PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE JEDINI PONUĐAČ ROBE DOMAĆEG POREKLA, JEDINI PRUŽAOC USLUGE ILI IZVOĐAČ RADOVA

 

Za izdavanje ovog mišljenja potrebni su:

 

  • Zahtev koji sadrži: naziv, sedište, matični broj, šifru delatnosti i PIB ponudjača; svrhu izdavanja mišljenja; tehničko-tehnološke karakteristike ili elemente tehnološkog postupka izrade predmeta za koji se podnosi zahtev; dokaz o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uslova; oblast primene i glavne korisnike; obim ostvarene proizvodnje, usluga ili radova u prethodnoj godini u oblasti za koju se traži mišljenje; listu referenci; iskaz o zemlji porekla materijala, komponenti, delova, podsklopova, sklopova, i njihovo procentualno učešće u predmetu za koji se traži mišljenje
  • Izjava podnosioca zahteva da je jedini ponudjač u zemlji
  • Uverenje APR o upisu privrednog društva u registar i fotokopija rešenja o registraciji iz koje se vidi da je privredno društvo registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti
  • Odgovarajući prospektni materijal i tehničke informacije
  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS
  • Po potrebi, PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije