Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Najniže cene kvalifikovanih elektronskih sertifikata na tržištu


O namaProcedura izdavanjaDownloadDeblokada\OpozivRegulativaNajčešća pitanjaKontaktSeminari

 Sva potrebna uputstva za podešavanja računara za rad sa sertifikatima, kao i za digitalno potpisivanje PDF dokumenata nalaze se u okviu polja Download sekcija!  U slučaju problema pogledajte sekciju Najčešća pitanja

SVA pitanja i tehnička podrška - ISKLjUČIVO putem on line HelpDesk sistema  http://helpdesk.pksca.rs

Ukoliko je period  validnosti prethodno izdatog sertifikata istekao (ili uskoro ističe), pročitajte NOVO uputstvo koje možete videti ovde.

 

Vreme obrade je oko 10 radnih dana (od momenta prijema KOMPLETNE dokumentacije).  

Za online prijavu kliknite  Online prijava  

 Procedura izdavanja novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata je veoma jednostavna:

  1. Kliknite na dugme OnLine Prijava

Pročitajte uslove korišćenja i prihvatite ih čekiranjem polja pored reči Saglasan u donjem levom uglu

Izaberite opciju koja vam odgovara (OVLAŠĆENO lice – u firmi ili FIZIČKO lice ili NEREZIDENT) i dobićete formu Zahteva

2.       Ukoliko je potrebno, pogledajte korisničko uputstvo u gornjem levom uglu forme

3.       Popunite formu zahteva, proverite podatke, a zatim odštampajte popunjen Zahtev, Ugovore (2 primerka) i Profakturu

4.       Zahtev i Ugovore pečatirati ukoliko se zahtev odnosi na pravno lice (pečatom tog pravnog lica ),  potpisati i sa pratećom dokumentacijom (naznačenom u samoj formi zahteva) dostaviti u Sertifikciono telo PKS (poštom ili lično)

Po prijemu kompletne dokumentacije i registrovanoj uplati Sertifikaciono telo proizvodi sertifikat i putem email poruke (na adresu naznačenu u formi zahteva) obaveštava lice kome se sertifikat izdaje, a kartica sa sertifikatom i propratnom dokumentacijom se šalje u izabrano Registraciono telo (Regionalnu komoru ili PKS), gde korisnik preuzima sertifikat LIČNO.

Važna napomena: Kvalifikovani elektronski sertifikat koji generiše Sertifikaciono telo PKS SADRŽI JMBG, po pravilniku o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje elektronskog potpisa, koji u članu 11 navodi da je JMBG obavezan ako se sertifikat koristi za komunikaciju sa državnim organima. Sertifikaciono telo PKS ne izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate bez JMBG, osim u slučaju kada je u pitanju nerezident - u ovom slučaju generiše se kvalifikovani elektronski sertifikat koji se može koristiti isključivo za potpisivanje završnog računa i odgovarajućih finansijskih izveštaja, kroz sistem APR-a.


 Kompletna dokumentacija za ovlašćeno (ZAPOSLENO) lice u okviru pravnog subjekta treba da sadrži:

 

Korporativna PKS kartica

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za privredne subjekte, državne organe i ostala pravna lica

 

Fotokopija lične karte zakonskog zastupnika (na uvid)

 

Fotokopija lične karte za svako ovlašćeno fizičko lice (na uvid)

 

Fotokopija izvoda ili rešenja o registraciji privrednog subjekta (APR) ili Rešenje iz Republičkog zavoda za Statistiku (za državne organe)

 

Ugovor o izdavanju i korišćenju  kvalifikovanog elektronskog sertifikata za pravne subjekte

 


Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji od dva dela, i mora biti overen i potpisan od strane zakonskog zastupnika: 

  • Prvi deo - Podaci o privrednom subjektu, zahtev za zakonskog zastupnika (opciono)
  • Drugi deo - Spisak zaposlenih lica za koje se zahteva izrada sertifikata (iz jednog privrednog subjekta više zaposlenih fizičkih lica može podneti zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.)

 


 Kompletna dokumentacija za fizičko lice treba da sadrži:

  

Korporativna PKS kartica

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice

 

Fotokopija lične karte fizičkog lica (na uvid)

 

Ugovor o izdavanju i korišćenju  kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizička lica

 


 Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na 3 godine.

 

Najniža cena kvalifikovanog elektronskog sertifikata na tržištu

Kvalifikovani elektronski sertifikat sa čitačem iznosi

3.000,00 + PDV;

 
     

Kvalifikovani elektronski sertifikat bez čitača iznosi

2.500,00 + PDV;

 

 

NOVO !!!   Kvalifikovani elektronski sertifikat na tokenu  NOVO !!!

Kvalifikovani elektronski sertifikat na USB tokenu

3.000,00 + PDV;

 

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti lično, kurirom ili poštom uz povratnicu na adresu:

 Privredna komora Srbije

Sertifikaciono telo

Resavska 13-15

11000 Beograd

 ili Registracionim telima koja su ovlašćena za prihvatanje dokumentacije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (Spisak registracionih tela)

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na SSCD uređaju se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u Sertifikacionom/Registracionom telu.

Tehnička podrška - ISKLjUČIVO putem on line tiketing sistema:   http://helpdesk.pksca.rs


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije