Potvrda da se roba ne proizvodi u zemlji
Potvrda da se roba ne proizvodi u zemljiKontaktUputstvo

POTVRDA DA SE ROBA NE PROIZVODI U ZEMLjI izdaje se radi ostvarivanja prava na oslobadjanje od plaćanja carine ili prava na plaćanje smanjenih carinskih dažbina.

 

Za izdavanje ove potvrde potrebni su (preuzmi obrasce):

 

  • Popunjen obrazac Zahteva za izdavanje potvrde da se roba ne proizvodi u zemlji

  • Popunjen obrazac Izjave podnosioca zahteva da će navedenu robu koristiti za obavljanje svoje delatnosti

  • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar

  • Specifikacija robe, ako zahtev sadrži više od dve tarifne pozicije

  • Profaktura - faktura za robu koja se uvozi

  • Odgovarajući prospektni materijal i tehničke informacije

  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

  • Po potrebi, PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije