Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki
Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavkiKontaktUputstvo

UVERENjE O DOMAĆEM POREKLU ROBE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI izdaje se radi ostvarivanja povoljnijeg tretmana robe domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki.

 

Za izdavanje ovog dokumenta potrebni su (preuzmi obrasce):

Zahtev osnovni podaci -sadržaj zahteva:

 • Naziv , sedište  i matični broj podnosioca zahteva  
 • Šifra delatnosti i poreski identifikacioni broj (PIB)
 • Svrha , odnosno izjava da se uverenje traži zbog ostvarivanja prava iz člana 86.Zakona o javnim nabavkama
 • Broj ili šifra , vrsta i opis predmeta javne nabavke i naziv tendera na kome podnosilac zahteva učestvuje, kao i podatak o tome kada i gde je tender obavljen
 • Naziv i sedište naručioca

 

Popunjen obrazac izjave: (na memorandumu privrednog društva, overena i potpisana od strane odgovornog lica, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću - popunjava proizvođač robe koja je predmet javne nabavke)

 

Fotokopija rešenja o registraciji privrednog subjekta - podnosioca zahteva

 

Odgovarajući prospektni materijal

 

Dopunski podaci:

 • Specifikacija utroška materijala za predmet javne nabavke , overena i potpisana od strane odgovornog lica (popunjava proizvođač robe koja je predmet javne nabavke)
 • Detaljno opisan tehnološki postupak po operacijama i materijalima za izradu proizvoda koji je predmet javne nabavke, overen i potpisan od strane odgovornog lica (daje proizvođač robe koja je predmet javne nabavke)

Dokaz o uplati naknade: Privrednoj komori Srbije (uplata iznosa od 6.000,00 dinara na tekući račun br. 190-1360-78, poziv na br: PIB ili MB

 

Po potrebi Privredna komora Srbije može zahtevati i dodatnu dokumentaciju/isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

                                       

 

 

Ukoliko zahtev podnose proizvođači lekova i medicinskih sredstava za izdavanje ovog dokumenta potrebni su:

 • Zahtev koji sadrži: naziv, sedište, matični broj šifru delatnosti i PIB podnosioca zahteva,svrhu zahteva,podatke o javnoj nabavci:broj ili šifra javne nabavke, vrsta i opis predmeta javne nabavke,naziv i sedište naručioca
 • Popunjen obrazac izjave (preuzmi obrazac)
 • Uverenje APR  o upisu privrednog subjekta u registar
 • Tabela učešća uvoznih inputa u ceni gotovog proizvod (dostavlja se jednom godišnje uz obavezu da se prijavi svaka promena)
 • Dozvola za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava izdata u skladu sa Pravilnikom o uslovima za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava, sadržaju obrazca dozvole za proizvodnju leka i medcinskog sredstva i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava (Službeni glasnik RS 18/12)
 • Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva o stavljanju leka ili medicinskog sredstva u promet (po svakom pojedinačnom proizvodu ili listi proizvoda)
 • Najmanje GMP Sertifikat izdat od strane Ministarstva zdravlja u postupku utvrđivanja usaglašenosti kako je definisano članovima 113. i 114. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Službeni glasnik RS 30/10) ili ISO13485:2003 Sertifikat proizvođača medicinskog sredstva koji mora sadržati obim sertifikacije SCOP
 • Dokaz o statusu ovlašćenog izvoznika ukoliko ga poseduje
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS
 • Po potrebi, PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju/isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

 

Ukoliko zahtev podnose zadruge, mala I srednja privredna društva I preduzetnici u postupku realizacije Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencije privatnim preduzećima u Opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, za izdavanje ovog dokumenta potrebni su ( preuzmi obrasce ):

 • Zahtev koji sadrži: naziv, sedište, matični broj, šifru delatnosti i PIB podnosioca zahteva; svrhu zahteva; osnov za sticanje statusa robe domaćeg porekla prema pravilima porekla
 • Popunjen obrazac Izjave podnosioca zahteva (proizvođača robe)
 • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar
 • Popunjen obrazac Specifikacije utroška materijala za predmet za koji se traži uverenje
 • Po potrebi, PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva 

 

Ukoliko zahtev podnose preduzetnici koji su registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje u postupku realizacije Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencije privatnim preduzećima  u Opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, za izdavanje ovog dokumenta potrebni su:

(preuzmi obrazac):

 • Zahtev koji sadrži: naziv, sedište, matični broj, šifru delatnosti i PIB podnosioca zahteva; svrhu zahteva; osnov za sticanje statusa robe domaćeg porekla prema pravilima porekla
 • Potvrdu o registraciji poljoprivrednog domaćinstva
 • Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog domaćinstva
 • Popunjen obrazac izjave podnosioca zahteva (proizvođača robe)
 • Po potrebi, PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

Copyright © 2019 Privredna komora Srbije