Uverenje u vezi sa podacima o kojima PKS vodi evidenciju
Uverenje u vezi sa podacima o kojima PKS vodi evidencijuKontaktUputstvo

UVERENjE U VEZI SA PODACIMA O KOJIMA PRIVREDNA KOMORA SRBIJE VODI EVIDENCIJU, izdaju se na memorandumu PKS i sadrži: pravni osnov; naziv i sedište privrednog subjektakome se uverenje izdaje; sadržinu; rok važenja uverenja (ne može biti duži od 4 meseca); obrazloženje (svrha izdavanja uverenja, na osnovu kojih dokumenata se uverenje izdaje i slično); broj i datum izdavanja uverenja; potpis ovlašćenog lica i pečat PKS.

 

Za izdavanje ovog uverenja potrebni su:

 

  • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)
  • Pismeni zahtev, u kome treba da bude naveden dokaz da je to uverenje potrebno kao isprava koja prati robu pri izvozu ili uvozu
  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS
  • Po potrebi, PKS može zahtevati i druga dokumenta / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

Copyright © 2019 Privredna komora Srbije