Uverenje o krajnjem korisniku
Uverenje o krajnjem korisnikuKontaktUputstvo

UVERENjE O KRAJNjEM KORISNIKU – End User Certificate izdaje se za potrebe uvoza specifične robe za koju je u zemlji izvoza potrebna izvozna dozvola.

 

U slučajevima kad to ino propisi nalažu (roba visoke tehnologije ili posebne namene), komora izdaje uverenje o krajnjem korisniku robe koje se uvozi, osim naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene za koje uverenje o krajnjem korisniku izdaje nadležno ministrastvo.

 

Za izdavanje ovog uverenja potrebni su:

 

  • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)

  • Zahtev uvoznika sa detaljnim podacima o izvozniku, uvozniku, krajnjem korisniku, robi i nameni robe

  • Pismena izjava – obaveza uvoznika da predmetna roba neće biti reeksportovana i da će u roku od četiri meseca podneti dokaz o izvršenom uvozu - JCI, i izjavu krajnjeg korisnika da je roba preuzeta

  • Pismena izjava krajnjeg korisnika da će robu primiti, da je neće reeksportovati i u koju svrhu će je upotrebiti

  • Mišljenje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja da predmetna roba nije na režimu dozvola

  • Profaktura stranog dobavljača

  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

  • Po potrebi, PKS može zahtevati i druga dokumenta / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

 

Po izvršenom uvozu, a najkasnije posle  četiri meseca od dana izdavanja uverenja, uvoznik je dužan da podnese:

 

  • carinska dokumenta o izvršenom uvozu – JCI
  • pismenu izjavu krajnjeg korisnika da je robu primio, da će biti upotrebljena u njegovoj proizvodnji i da je neće reeksportovati

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije