Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupa aktivnog oplemenjivanja
Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupa aktivnog oplemenjivanjaKontaktUputstvo

UVERENjE O ROBI KOJA SE IZVOZI NAKON POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENjIVANjA izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), za robu koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja (a koja u tom postupku nije stekla status srpskog porekla), u koje se unosi podatak o izvršenom postupku aktivnog oplemenjivanja, stepenu dorade i poreklu robe iz treće zemlje.

 

Za izdavanje ovog uverenja potrebni su:

 

  • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)

  • Pismeni zahtev izvoznika, odnosno nosioca odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja,  u kome se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uverenje

  • Popunjen obrazac Certificate of origin (preuzima  se u PKS)

  • Pismena izjava izvoznika, odnosno privrednog subjekta koje je dobilo odobrenja carinskog organa za postupak aktivnog oplamenjivanja, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom privrednog subjekta, da je na robi za koju se traži uverenje izvršen postupak aktivnog oplemenjivanja i da tim postupkom roba nije stekla status srpskog porekla, kao i o stepenu obrade i o poreklu robe koja je uvezena radi postupka aktivnog oplemenjivanja

  • Odobrenje carinskog organa za postupak aktivnog oplemenjivanja

  • Rešenje o privremenom uvozu

  • Uverenje o poreklu robe koja je uvezena radi postupka aktivnog oplemenjivanja izdato od nadležnog organa, organizacije ili institucije u zemlji porekla robe, koje je, po potrebi, overilo diplomatsko – konzularno predstavništvo Srbije u toj državi

  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

  • Po potrebi, PKS može zahtevati i druga dokumenta / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije