Uverenje o poreklu robe "Form A"
Uverenje o poreklu robe "Form A"KontaktUputstvo

UVERENjE O POREKLU ROBE „FORM A“ - Certificate of origin (Preferencijalno uverenje) izdaje se za izvoz u zemlje koje srpskim proizvodima daju preferencijalni tretman – SAD (da bi se stekli uslovi za oslobađanje od carine, procenat učešća srpskog rada i materijala mora biti 35% od franko fabričke cene proizvoda), Rusku Federaciju (za pojedine proizvode koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine, smanjenja carine iznosi 20% u odnosu na postojeću carinu), Japan, Novi Zeland, Kanadu. Ovo uverenje ne izdaje se za zemlje sa kojima je ugovorima regulisano da ga izdaje nadležna carinarnica.

 

Da bi se neki proizvod kvalifikovao za izdavanje uverenja o srpskom poreklu, mora da zadovolji jedan od dva sledeća uslova:

 

  • da je proizveden u domaćim pogonima i u potpunosti (100%) od domaćih sirovina i materijala
  • da je proizveden u domaćim pogonima od uvoznih komponenti kojima je procesom proizvodnje bitno promenjeno svojstvo, odnosno

-ako se uvezena roba razvrstava u jedan, a novoproizvedena roba u drugi carinski tarifni broj (relevnatne su prve četiri cifre ovog broja),

-ako udeo dodate vrednosti u novoproizvedenoj robi iznosi najmanje 50%, odnosno odgovara minimalnom udelu pripisanom u zemlji u koju se roba izvozi.

 

Ne smatra se da su bitno promenjena svojstva robe ako su na robi izvršeni radovi tipa: pakovanje, prepakivanje, deljenje većih količina na manje, sortiranje, klasifikovanje, ispiranje, podela sečenjem ili flaširanjem, etiketiranje i obeležavanje, konzerviranje za transport, uskladištenje, slaganje u grupe i slično.

 

Za izdavanje ovog uverenja potrebni su:

 

  • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)

  • Pismeni zahtev izvoznika, na njegovom memorandu, u kome se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uverenje i naziv zemlje u koju se roba izvozi (zemlja krajnjeg odredišta)

  • Popunjen obrazac FORM  A (preuzima  se u PKS )

  • Pismena izjava izvoznika, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom izvoznika, da je roba za koju se traži izdavanje sertifikata, srpskog porekla

  • Tehnički normativi robe za koju se traži FORM A (procentualno izraženo učešće srpske i ino, odnosno supstance bez porekla), na memorandumu proizvođača, potpisani od strane ovlašćenog lica i overeni pečatom proizvođača

  • Isprave kojima se dokazuje da su u proizvodnji predmetne robe korišćeni proizvodi poreklom iz druge države ili bez porekla, i cene svih  sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda poreklom iz druge države ili nepoznatog porekla, koji su korišćeni prilikom proizvodnje robe za koju se traži FORM A, a koje su plaćene pri uvozu robe ili, ukoliko one ne mogu da se utvrde, cene koje se za te robe plaćaju u zemlji izvoza (fakture ino - dobavljača, JCI, za izvršeni uvoz robe, podaci nadležnih organa zemlje izvoza i slično)

  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

  • Po potrebi PKS, može zahtevati i dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije