Poštovani, molimo Vas da pročitate i saglasite se sa tekstom

DOBRODOŠLI
NA STRANICU ZA ON-LINE PODNOŠENJE
ZAHTEVA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE


MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVDE NAVEDENA PRAVILA

PRIHVATANJEM OVIH PRAVILA BIĆETE PREUSMERENI NA OBRAZAC ZAHTEVA ZA
IZDAVANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

Pravila izdavanja i korišćenja
kvalifikovanog elektronskog sertifikata Privredne komore Srbije


POJMOVNIK:

Kvalifikovani elektronski potpis - elektronski potpis kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata, i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj, i koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o elektronskom potpisu
Kvalifikovani elektronski sertifikat - elektronski sertifikat koji je izdat od strane sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i sadrži podatke predviđene Zakonom o elektronskom potpisu

PKS CA - Sertifikaciono telo privredne komore Srbije
Korisnik - pravno lice, preduzetnik, državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave ili fizičko lice kome se izdaje kvalifikovani elektronski sertifikat
Potpisnik - lice koje poseduje sredstva za elektronsko potpisivanje i vrši elektronsko potpisivanje u svoje ime ili u ime pravnog ili fizičkog lica
Deblokada sertifikata - ponovo osposobljavanje sertifikata za korišćenje
Opoziv sertifikata - potpuno ukidanje važenja izdatog sertifikata i njegovo objavljivanje na listi opozvanih sertifikata
Suspenzija sertifikata - privremeno ukidanje važenja izdatog sertifikata, koje traje onoliko dugo koliko traju i uslovi zbog kojih je suspenzija i zahtevana; kada ovi uslovi prestanu da važe, korisnik može zahtevati reaktivaciju svog sertifikata; PKS CA objavljuje sve opozvane i suspendovane sertifikate u svojoj listi opozvanih sertifikata
Reaktivacija sertifikata - ponovno aktiviranje sertifikata koji je bio suspendovan
Registraciona tela (RA) - pravno lice koje vrši proveru identiteta korisnika i potpisnika sertifikata i kreira zahtev za izdavanje sertifikata, ali koje ne izdaje sertifikat;
Spisak Registracionih tela Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije možete videti ovde.

PRAVNI OSNOV:
 • Zakon o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004)
 • Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008)
 • Politika sertifikacije (CP - Certificate Policy)
 • Praktična pravila rada (CPS - Certification Practice Statement)
 • Praktična pravila rada (CPS - Certification Practice Statement)
U cilju detaljnog upoznavanja sa pravnom regulativom koja se odnosi na izdavanje i korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, tehničkim karatkteristikama sertifikata, pravima i obavezama PKS CA, korisnika i potpisnika, molimo Vas da pročitate navedena dokumenta. Možete ih naći ovde.

PROCEDURA IZDAVANJA:

Procedura izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata PKS (u daljem tekstu: sertifikat) započinje popunjavanjem on-line obrasca Zahteva za izdavanje sertifikata. Detaljno objašnjenje kako se popunjava Zahtev nalazi se u Korisničkom uputstvu kome pristupate klikom na ikonu u gornjem levom uglu Zahteva.

Nakon on-line podnošenja Zahteva, potrebno je da dostavite sledeća dokumenta:

•  za pravna lica:
 • potpisan i pečatiran primerak popunjenog Zahteva (verzija za štampu se automatski generiše prilikom podnošenja on-line prijave)
 • dva potpisana i pečatirana primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata (obrazac Ugovora sa podacima koje ste naveli u Zahtevu se automatski generiše prilikom podnošenja on-line prijave)
 • fotokopiju overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje pravnog lica (OP obrazac)
 • fotokopije ličnih karata zakonskog zastupnika i svakog potpisnika na uvid
 • izvod iz registra koji se vodi u APR-u (za privredne subjekte i udruženja) ili u Republičkom zavodu za statistiku, odnosno odgovarajuće rešenje o registraciji
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (predračun se automatski generiše prilikom podnošenja on-line prijave)
•  za fizička lica:
 • potpisan i pečatiran primerak popunjenog Zahteva (verzija za štampu se automatski generiše prilikom podnošenja on-line prijave)
 • dva potpisana i pečatirana primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata (obrazac Ugovora sa podacima koje ste naveli u Zahtevu se automatski generiše prilikom podnošenja on-line prijave)
 • fotokopiju lične karte na uvid
 •  dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (predračun se automatski generiše prilikom podnošenja on-line prijave)

Dokumenta možete predati ili dostaviti poštom Privrednoj komori Srbije ili nekom od registracionih tela Privredne komore Srbije koja će dokumentaciju proslediti u PKS.

Naknada za izdavanje sertifikata naplaćuje se prema važećem Cenovniku usluga PKS. Iznos naknade možete naći ovde, a kompletan Cenovnik usluga PKS ovde.

Postupak generisanja i uručenja sertifikata korisniku PKS CA će započeti nakon što kompletna dokumentacija bude primljena u PKS i nakon što uplata naknade za izdavanje sertifikata bude evidentirana na računu PKS.

Sertifikat preuzima potpisnik (sertifikat za pravna lica), odnosno korisnik (sertifikat za fizička lica) lično. Obaveštenje o tome da je sertifikat izrađen i da može biti preuzet dostavlja se potpisniku, odnosno korisniku elektronskom poštom, na E-mail adresu koja je navedena u Zahtevu za izdavanje sertifikata.

Rok važenja sertifikata je 3 godine od dana generisanja.

Za SVA pitanja i komunikaciju sa Sertifikacionim telom PKS, pristup je omogućen ISKLJUČIVO putem HelpDesk aplikacije na adresi http://helpdesk.pksca.rs

POTREBNA TEHNOLOGIJA
 • Neophodno je da korisnik ima operativni sistem koji je zvanično podržan od strane Microsoft-a.
 • Neophodno je da računari korisnika imaju instalirane sve sigurnosne i preporučene dopune od strane proizvođača operativnog sistema.
 • Neophodno je da vreme i vremenska zona budu ispravno konfigurisane.
 • Korisnik preuzima na sebe obavezu da obezbedi ispravno funkcionisanje računara (antivirusna i antimalware zaštita i slično).


PRIHVATANJE SERTIFIKATA

Izdati sertifikat od strane PKS CA se smatra prihvaćenim od strane korisnika nakon prvog korišćenja uz odgovarajući elektronski potpis korisnika, a najkasnije petnaest (15) dana od dana preuzimanja.
Bilo kakva primedba na prihvatanje izdatog sertifikata mora biti dostavljena u pisanom obliku, elektronskom ili običnom poštom ili ličnom dostavom na adresu Privredna komora Srbije (za sertifikaciono telo) Resavska 13-15, 11000 Beograd.

DEBLOKADA, OPOZIV, SUSPENZIJA, REAKTIVACIJA SERTIFIKATA

Deblokada
Ukoliko se tri puta zaredom unese pogrešan PIN kod, sertifikat će se blokirati.
Deblokada se vrši u PKS CA ili RA, nakon prispeća blokiranog sertifikata u PKS CA ili RA i provere identiteta korisnika/potpisnika.

Opoziv
Opoziv sertifikata može zahtevati:
 • kod sertifikata za pravna lica: zakonski zastupnik korisnika, odgovorno lice korisnika ili potpisnik
 • kod sertifikata za fizička lica: korisnik
Obrazac Zahteva za opoziv sertifikata, zajedno sa spiskom dokumenata koje je potrebno dostaviti uz Zahtev, nalazi se nalazi se ovde.
PKS CA će opozvati sertifikat u najkraćem mogućem roku nakon prijema zahteva i potvrde identiteta zahtevaoca opoziva. Opozvani sertifikat se ne može reaktivirati.
Lista opozvanih sertifikata se ažurira na 24 sata.

PKS CA će bez zahteva opozvati izdati sertifikat kada (član 30 Zakona):
 • Utvrdi da je vlasnik sertifikata izgubio poslovnu sposobnost, ili je prestao da postoji ili su se promenile okolnosti koje bitno utiču na važenje sertifikata;
 • Utvrdi da je podatak u sertifikatu pogrešan ili je sertifikat izdat na osnovu pogrešnih podataka;
 • Utvrdi da su podaci za proveru elektronskog potpisa ili informacioni sistem sertifikacionog tela ugroženi na način koji utiče na bezbednost i pouzdanost sertifikata;
 • Utvrdi da su podaci za elektronsko potpisivanje ili informacioni sistem vlasnika sertifikata ugroženi na način koji utiče na pouzdanost i bezbednost izrade elektronskog potpisa;
 • Prestaje sa radom ili mu je rad zabranjen, a izdati sertifikati su važeći.

Suspenzija
Suspenziju sertifikata može zahtevati:
 • kod sertifikata za pravna lica: zakonski zastupnik korisnika, odgovorno lice korisnika i potpisnik
 • kod sertifikata za fizička lica: korisnik
Obrazac Zahteva za suspenziju sertifikata, zajedno sa spiskom dokumenata koje je potrebno dostaviti uz Zahtev, nalazi se ovde.
PKS CA će suspendovati sertifikat u najkraćem mogućem roku nakon prijema zahteva i potvrde identiteta zahtevaoca suspenzije.

Reaktivacija
Suspendovani sertifikat može se reaktivirati.
Reaktivaciju sertifikata može tražiti:
 • kod sertifikata za pravna lica: zakonski zastupnik korisnika, odgovorno lice korisnika i potpisnik
 • kod sertifikata za fizička lica: korisnik
Obrazac Zahteva za reaktivaciju sertifikata, zajedno sa spiskom dokumenata koje je potrebno dostaviti uz Zahtev, nalazi se nalazi se ovde.
PKS CA će reaktivirati sertifikat u najkraćem mogućem roku nakon prijema zahteva i potvrde identiteta zahtevaoca suspenzije.

Opoziv, suspenzija i reaktivacija sertifikata se ne naplaćuju posebno.

UPOTREBA SERTIFIKATA

Važna napomena: Kvalifikovani elektronski sertifikat koji generiše Sertifikaciono telo PKS SADRŽI JMBG , po pravilniku o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje elektronskog potpisa, koji u članu 11 navodi da je JMBG obavezan ako se setifikat koristi za komunikaciju sa državnim organima. Sertifikaciono telo PKS ne izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate bez JMBG, osim u slučaju kada je u pitanju nerezident - u ovom slučaju generiše se kvalifikovani elektronski sertifikat koji se može koristiti isključivo za potpisivanje završnog računa i odgovarajućih finansijskih izveštaja, kroz sistem APR-а.

Korisnik je dužan da sertifikat koristi u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) i Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008), kao i sa dokumentima PKS CA Politika sertifikacije i Praktična pravila rada.

Za eventualnu štetu nastalu nepravilnim ili nedozvoljenim korišćenjem sertifikata odgovoran je korisnik sertifikata.

UGOVORNE STRANE ĆE EVENTUALNE SPOROVE REŠAVATI SPORAZUMNO, A UKOLIKO SPORAZUM NIJE MOGUĆ, SPOR ĆE REŠAVATI NADLEŽNI SUD U BEOGRADU.