Radna grupa porezi, carine i finansije

Rešenjem ministra finansija br. 119-01-274/2018-01 od 29. avgusta 2018. godine (ovim Rešenjem zamenjeno je Rešenje broj 119-01-206/2016-17 od 29. jula 2016 .godine i Rešenje broj 119-01-206/2/2016-17 od 15.11.2016. goidne) formirana je Radna grupa za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema.

Zadatak ove Radne grupe, koju  čine predstavnici Ministarstva finansija i Privredne komore Srbije, je razmatranje predloga Privredne komore Srbije za poboljšanje kako poslovnog ambijenta, tako i inicijativa za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema.

Delegirani članovi navedene Radne grupe su:

  • Snežana Karanović, v.d. pomoćnik ministra, Ministarstvo finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, rukovodilac RG;
  • Nevena Rakić, rukovodilac Centra za privredna pitanja, Privredna komora Srbije, zamenik predsednika i koordinator radne grupe;
  • Smiljana Kovačević, v.d. direktor - koordinator, Ministarstvo finansija - Uprava carina, član;  
  • Aleksandra Tadić, koordinator, Odeljenje za carinske procedure, Ministarstvo finansija - Uprava carina, član;
  • Milka Živanović, viši savetnik, Ministarstvo finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, član;
  • Tatjana Stanić, viši savetnik, Ministarstvo finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, član i sekretar radne grupe;
  • Svetlana Kuzmanović Živanović, šef Odseka za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Milena Tadić, šef Odseka za takse i naknade, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Dušica Stojanović, samostalni savetnik, Odsek  za porez na dodatu vrednost, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Dejan Hadžić, rukovodilac, Grupa za bankarstvo i osiguranje, Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem, član;
  • Bojana Ružić, viši savetnik, Centar za privredna pitanja, Privredna komora Srbije,  član;
  • Marija Marković, viši savetnik, Centar za privredna pitanja, Privredna komora Srbije,  član;
  • Katarina Ocokoljić, sekretar, Udruženje za bankarstvo, osiguranje i ostale finansijske institucije, Privredna komora Srbije, član;  
  • Vladimir Đorđević, viši savetnik u Udruženju za bankarstvo, osiguranje i ostale finansijske institucije, Privredna komora Srbije, član; 
  • Marijan Blešić, rukovodila,  Grupa za poreski postupak i poresku administraciju, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Biljana Mirić- Bogdanović, samostalni savetnik, Odsek za porez na dobit pravnih lica, Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Sonja Nikolić, šef Odseka za akcize, Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Marina Borovićanin, načelnik, Odeljenje za drugostepeni carinski postupak, Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak, Ministarstvo finansija, član;
  • Jasna Baletić, načelnik, Odeljenje za drugostepeni poreski postupak Novi Sad, Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak, Ministarstvo finansija, član;
  • Olgica Trajković, načelnik u Sektoru za transformaciju, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, član;
  • Suzana Mitrović, koordinator u Sektoru za poresko pravne poslove i koordinaciju, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, član;
  • Dragan Agatunović, načelnik u Sektoru za kontrolu, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, član.

Radna grupa  je 14. septembra 2016. godine održala prvi sastanak u Ministarstvu finansija.

Na prvom  sastanku, koji je bio konstitutivnog karaktera, formirane su podgrupe za poreski, carinski i finansijski sistem (zapisnik možete pogledati na sledećem linku ).

Drugi sastanak RG je održan 25.oktobra 2016. godine u Privrednoj komori Srbije (zapisnik možete pogledati na sledećem linku).

Treći sastanak RG je održan 18. aprila 2017. godine u Privrednoj komori Srbije (zapisnik možete pogledati na sledećem linku).

Četvrti sasatanak RG je održan 23. marta 2018. godine u Privrednoj komori Srbije (zapisnik možete pogledati na sledećem linku).

Peti sastanak RG je održan 31. oktobra 2018. godine u Privrednoj komori Srbije (zapisnik možete pogledati na seldećem linku.)

Članovi Radne grupe su otvoreni za sugestije i predloge svih zainteresovanih privrednih subjekata kako bi se zajedničkim naporima doprinelo stvaranju podsticajnijeg privrednog ambijenta.

Rad Radne grupe je prema novom rešenju ograničen do 2020. godine.

Prvi Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Drugi Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Treći Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Četvrti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Peti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Šesti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Sedmi Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Osmi i deveti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku.

Deseti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku.

Predlozi za unapređenje privrednog ambijenta u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema mogu se dostaviti elektronski na E: rgporezicarinefinansije@pks.rs 

Kontakti predstavnika Privredne komore Srbije koji su članovi Radne grupe su:

Podgrupa za poreski sistem – predstavnik PKS/Nevena Rakić (telefon 011/3304-528) i Marija Marković (telefon 011/4149-455)

Podgrupa za carinski sistem - predstavnik PKS/Bojana Ružić (telefon 011/3304-517)

Podgrupa za finansijski sistem - predstavnik PKS/Katarina Ocokoljić (telefon 011/4149-455) i Vladimir Đorđević (telefon 011/3304-529)