Radna grupa porezi, carine i finansije

Na predlog Privredne komore Srbije rešenjem ministra finansija br. 119-01-206/2016-17 od 29. jula 2016. godine, formirana je Radna grupa za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema.

Zadatak ove Radne grupe, koju  čine predstavnici Ministarstva finansija i Privredne komore Srbije, je razmatranje predloga Privredne komore Srbije za poboljšanje kako poslovnog ambijenta, tako i inicijativa za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema.

Delegirani članovi navedene Radne grupe su:

  • Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra, Ministarstvo finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, predsednik;
  • Nevena Rakić, rukovodilac Centra za privredna pitanja, Privredna komora Srbije, zamenik predsednika i koordinator radne grupe;
  • Duško Marinković, pomoćnik direktora – koordinator, Ministarstvo finansija - Uprava carina, član;
  • Snežana Karanović, pomoćnik direktora, Ministarstvo finansija - Uprava carina, član;
  • Nataša Mirković, šef odseka za sprovođenje carinskih procedura, Ministarstvo finansija - Uprava carina, član;
  • Milka Živanović, samostalni savetnik, Ministarstvo finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, član;
  • Tatjana Stanić, samostalni savetnik, Ministarstvo finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, član i sekretar radne grupe;
  • Svetlana Kuzmanović Živanović, rukovodilac grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Dragana Mladenović, rukovodilac grupe za takse i naknade, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Dušica Stojanović, savetnik u grupi za porez na dodatu vrednost, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Dejan Hadžić, viši savetnik u grupi za bankarstvo i osiguranje, Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem, član;
  • Bojana Ružić, viši savetnik u Centru za privredna pitanja, Privredna komora Srbije,  član;
  • Katarina Ocokoljić, sekretar Udruženja za bankarstvo, osiguranje i ostale finansijske institucije, Privredna komora Srbije, član  
  • Vladimir Đorđević, viši savetnik u Udruženju za bankarstvo, osiguranje i ostale finansijske institucije, Privredna komora Srbije, član  
  • Marijan Blešić, rukovodilac grupe za poreski postupak i poresku administraciju, Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Biljana Mirić- Bogdanović, savetnik u grupi za porez na dobit pravnih lica, Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Sonja Nikolić, viši savetnik u grupi za akcize, Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem, član;
  • Olgica Trajković, načelnik u Sektoru za transformaciju, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, član;
  • Suzana Mitrović, koordinator u Sektoru za poresko pravne poslove i koordinaciju, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, član;
  • Dragan Agatunović, koordinator u Sektoru za kontrolu, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, član.

Radna grupa  je 14. septembra 2016. godine održala prvi sastanak u Ministarstvu finansija.

Na prvom  sastanku, koji je bio konstitutivnog karaktera, formirane su podgrupe za poreski, carinski i finansijski sistem (zapisnik možete pogledati na sledećem linku ).

Drugi sastanak RG je održan 25.oktobra 2016. godine u Privrednoj komori Srbije (zapisnik možete pogledati na sledećem linku).

Treći sastanak RG je održan 18. aprila 2017. godine u Privrednoj komori Srbije (zapisnik možete pogledati na sledećem linku).

Četvrti sasatanak RG je održan 23. marta 2018. godine u Privrednoj komori Srbije (zapisnik možete pogledati na sledećem linku).

Članovi Radne grupe su otvoreni za sugestije i predloge svih zainteresovanih privrednih subjekata kako bi se zajedničkim naporima doprinelo stvaranju podsticajnijeg privrednog ambijenta.

Rad Radne grupe nije vremenski ograničen i zamišljen je kao vid trajne saradnje između Ministarstva i PKS.

Prvi Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Drugi Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Treći Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Četvrti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Peti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Šesti Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Sedmi Kvartalni izveštaj Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema možete pogledati na sledećem linku

Predlozi za unapređenje privrednog ambijenta u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema mogu se dostaviti elektronski na E: rgporezicarinefinansije@pks.rs 

Kontakti predstavnika Privredne komore Srbije koji su članovi Radne grupe su:

Podgrupa za poreski sistem – predstavnik PKS/Nevena Rakić (telefon 011/3304-528)

Podgrupa za carinski sistem - predstavnik PKS/Bojana Ružić (telefon 011/3304-517)

Podgrupa za finansijski sistem - predstavnik PKS/Katarina Ocokoljić (telefon 011/4149-449)