Finansijski sektor

Prikaz sektoraStatistikaZakonska regulativaInicijative i mišljenjaKorisne adrese O Udruženju
Učesnici na tržištu finansijskih usluga Srbije su: poslovne banke (31), osiguravajuća društva (23), lizing kompanije ( 15), berza (1) i brokersko – dilerska društva (22). Pored toga, na tržištu posluje 4 društava za upravljanje penzionim fondovima koji upravljaju sa 6 doborovoljnih penzionih fondova, kao i 5 društava za upravljanje investicionim fondovima ( pod upravom imaju 17 investicionih fondova).
 
Zahvaljujući strogom nadzoru Narodne banke Srbije i Komisije za HOV, finansijski sistem u Republici Srbiji je u potpunosti stabilan. 
 
Bankarski sektor i ima dominantnu ulogu u finansijskom sistemu Srbije sa učešćem od 92,4% u ukupnoj bilansnoj sumi. Sledi sektor osiguranja sa učešćem od 4,8%, dok je  učešće svih ostalih učesnika na ovom tržištu 2,8%.
 
Na tržištu dominiraju banke sa stranim kapitalom: u većinski stranom vlasništvu je 21 banka, 2 su u većinskom vlasništvu domaćih subjekata, a 6 je u većinskom, odnosno manjinskom vlasništvu Republike Srbije. Od banaka u stranom vlasništu, najveće učešće u ukupnoj aktivi imaju banke u vlasništvu akcionara iz Italije i Austrije, zatim Grčke i Francuske. Tržišna koncentracija u bankarstvu je manja nego u regionu, ali je prisutna. Posmatrano prema visini bilansne sume, pet banaka sa  najvećom bilansnom sumom ima tržišno učešće od 52%, a deset banaka od 74%. Bankarski sektor Srbije ima visok nivo prosečnog pokazatelja adekvatnosti kapitala ( preko 20%) i zadovoljavajuće je kapitalizovan.
 
Sektor osiguranja Srbije čini 23 društava za osiguranje. Isključivo poslovima osiguranja bave se 19 društva, a poslovima reosiguranja četiri društva. Od društava koja se bave poslovima osiguranja, životnim osiguranjem se bavi pet društava, samo neživotnim osiguranjem osam društava, a i životnim i neživotnim osiguranjem šest društava.  Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala, 17 društva za osiguranje je u većinskom stranom vlasništu, a šest u vlasništvu domaćih akcionara.