Tehnološke inovacije

ZakonodavstvoKorisne adrese TNTI O Službi

 

Pod inovacijom, u smislu inovacionog zakona, smatra se novi proizvod, proces, tehnologija ili usluga sa unikatnim svojstvima, nastala primenom vlastitih ili tuđih rezultata naučnoistraživačkog rada, otkrića i saznanja, kroz sopstveni koncept, ideju ili metod za njeno stvaranje, koja je sa odgovarajućom vrednošću plasirana na tržištu.

Ministarstvo nadležno za nauku odgovorno je za razvoj, realizaciju i pospešivanje inovacione delatnosti.  Ministarstvo vodi Registar inovacione delatnosti koji je javan. Korisnici državnih podsticajnih mera i budžetskih sredstava za razvoj inovacione delatnosti mogu biti samo subjekti koji su upisani u Registar.

Radi podrške razvoju inovativnih proizvoda i usluga, podsticaja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija, Vlada, na predlog ministra, usvaja programe inovacione delatnosti za tekuću budžetsku godinu. Realizacija programa vrši se putem inovacionih projekata.

Privreda Srbije se ne temelji na znanju jer se ne oslanja na dobro obrazovano stanovništvo otvoreno za kreativnost i nove ideje. Veza između obrazovanja, istraživačkih instituta i komercijalnog sektora je veoma slaba.  Tako da se mora više ulagati u razvoj inovacione politike putem obezbeđenja sistemskih uslova za stvaranje, razvoj i primenu inovacija, i drugih mera  neophodnih za podsticanja razvoja ukupnih inovacionih kapaciteta u Republici Srbiji.