Mala i srednja privredna društva

Odbor za mala i srednja privredna društvaPlanirane aktivnostiStatistikaZakonske regulativeKorisne adreseAKT O MALOM BIZNISU O Odboru

Preduzetnički sektor Srbije obuhvata 317.162 privrednih društava i preduzetnika, što predstavlja 99,8% od ukupnog broja privrednih subjekata. MSPP sektor učestvuje sa 65% zaposlenih od ukupno radno sposobnog stanovništva. Ovaj sektor učestvuje u BDP Republike sa oko 34%, u izvozu oko 50%.

Smanjen obim poslovne aktivnosti, uticao je i na sektor MSPP posebno u poslovnom segmentu konkurentnosti kao i u smanjenoj stopi opstanka novoosnovanih privrednih subjekata. Ovakav trend je obeležio i smanjenje broja zaposlenih. Sektorska koncentracija MSPP je nepromenjena u odnosu na prethodne godine: prerađivačka industrija, inovacione i tehničke delatnosti, trgovina na veliko i malo, stručne i naučne delatnosti.

U strukturi sektora MSPP najbrojnija su mikro preduzeća (305.321), mala i srednja privredna društva (11.841), i ujedno ova privredna društva dominiraju u sledećim pokazateljima:
- 53,8% zaposlenost MSPP sektora,
- 60,7% promet MSPP sektora,
- 61.6% BDP MSPP sektora
- 77% izvoza MSPP sektora

Usporena dinamika razvoja i smanjenje broja privrednih subjekata sektora MSPP su rezultat otežanih uslova poslovanja, smanjenja mogućnosti za finansiranje MSPP sektora kao i pada inostrane tražnje, zbog smanjene ukupne poslovne aktivnosti najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije (zemalja članica EU i ostalih zemalja u okruženju).

Strategiju razvoja mikro, malih i srednjih privrednih društava, sprovode vladine institucije i zasnovana je na dokumentu EU, aktu o malom biznisu (Small Bussiness Act)  a strategija obuhvata 5 stubova:
- promocija i podrška preduzetništvu i osnivanje novih privrednih društava
- unapređenje ljudskih resursa za konkurentan MSPP sektor
- finansiranje MSPP sektora
- unapređenje konkurentske prednosti MSPP na izvoznim tržištima
- pravno, institucionalno i poslovno okruženje MSPP sektora u Srbiji

Shodno strategiji razvoja mikro, malih i srednjih privrednih društava i implementaciji 10 principa akta o malom biznisu, PKS aktivno učestvuje i Forumom MSPP PKS u dijalogu sa vladinim institucijama predlagaže adekvatne zakonske propise i  zastupa interese.