Trgovina

TrgovinaStatistika Potencijal sektora Zakonska regulativaKorisne adrese O Udruženju
TRGOVINA REPUBLIKE SRBIJE
 • Srbija pripada Regionu i prati trend globalnog tržišta;
 • Konkurencija na tržištu je jedini model koji uređuje tržište;
Trgovinski sektor Srbije je:
 • najvitalniji deo privrede Republike Srbije i
 • pokretač razvoja privrede.
 
U poslednjih desetak godina ostvarene su najviše stope rasta u trgovinskom sektoru u poređenju sa ostalim sektorima privrede.
Trgovina, a posebno maloprodaja, ima presudnu ulogu u kreiranju tržišnih uslova privređivanja. kao i  u privlačenju direktih investicija u trgovini na veliko i trgovini na malo
 TRGOVINSKA POLITIKA REPUBLIKE SRBIJE SE ZASNIVA NA:
 • Itegralnoj povezanosti trgovine  sa ukupnim  privrednim sistemom;
 • Slobodnom prometu roba i usluga;
 • Efikasnom sprovođenje politika zaštite konkurencije i zaštite potrošača;
 • Opredeljenju za intenzivnu modernizaciju i jačanje konkurencije u trgovini uz:
 • eliminisanje komercijalnih barijera ulaska na tržište;
 • razvoj trgovinskog preduzetništva;
 • uspostavljanje razvijenog informacionog sistema trgovine;