Odbor za tehnološke inovacije - Projekat Noble ideje

 

 

Poljoprivreda i prehrambena industrija u stvaranju društvenog proizvoda Srbije učestvuju sa oko 17%. Tržište Evropske unije absorbuje polovinu ukupnog poljoprivrednog izvoza iz Srbije (52.5%), a drugo tržište čine zemlje CEFTA sa 34.3%.  Međutim,  sa više od 50%,  u izvozu su zastupljeni proizvodi niske dodatne vrednosti  i male konkurentske prednosti.

Glavni cilj projekta NO-BLE Ideas je da pomogne mladim inovatorima da postignu rezultate svog istraživačkog rada i da promoviše primenjeno istraživanje u agro-prehrambenom sektoru, favorizovanjem povezivanja tražnje i ponude u istraživanju i inovacijama, u cilju postizanja održivog rasta.

Cilj NO-BLE Ideas IPA projekta je da kroz jačanja veze nauke i privrede, odnosno podršku implementacije novih dostignuća, tehnologija i inovacija u  poljoprivredno-prehrambenu industriju,  podigne konkurentnost regiona JIE u odnosu na evropsko i svetsko tržište; da doprinese stvaranju visokotehnoloških proizvoda, povećanju izvoza, povećanju mobilnosti istraživača i vidljivosti njihovih projekata, jačanju privatno-javnog partnerstva i povoljnijem  ambijentu za poslovanje i izdvajanje za istraživanje i inovacije.  

Saznajte više o projektu i realizovanim aktivnostima na web adresi http://nobleideas.eu

Na projektu sarađuje 13 partnera iz 7 zemalja Jugoistočne Evrope, iz Italije, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Srbije i Albanije.

Partneri:

 • Agencija za transfer znanja i tehnologija iz Italije ARTI
 • Privredna komora Bari, Italija
 • METID - Univerzitetski centar za inovativne tehnologije i metode za nastavu, Milano, Italija
 • Privredna komora Srbije, Srbija
 • Privredna komora Vratsa, Bugarska
 • Agencija za regionalni i ekonomski razvoj Bugarske
 • Privredna komora Rumunije, Rumunija
 • Nacionalni institut za istraživanje-razvoj bio hrane, Rumunija
 • Regionalna agencija za inovacije centralne Mađarske, Mađarska
 • Poljoprivredni institut za istraživanja Mađarske akademije nauka, Mađarska
 • Tehnološki park Štajerske, Slovenija
 • Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i administracija voda, Albanija
 • Bugarska asocijacija regionalnih razvojnih agencija i poslovnih centara – pridružen partner


Vrednost projekta:

 • Ukupna vrednost projekta: 2.458.271 EUR
 • Vrednost projekta za PKS: 212.782 EUR


Izvor finansiranja projekta

 • IPA Transnacionalni program Jugoistočna Evropa “SEE”, 4. poziv


Period implementacije projekta:

 • 01.10.2012 - 30.09.2014


Glavne ciljne grupe:

 • Univerziteti, istraživački centri, naučne institucije, visokoobrazovne institucije, regionalne i lokalne razvojne agencije usmerene na tehnologiju i inovacije, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, sektor proizvodnje (firme i klasteri)


PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Osnovne aktivnosti projekta su stvaranje grupe međusobno povezanih lokalnih kancelarija i virtuelnog prostora (platforme) u cilju podržavanja aktivnosti Mreže, i pružanje usluga mladim inovatorima.
 

 1. Otvaranje Kancelarija za podršku mladim inovatorima
   

Kancelarije su otvorene u svakoj zemlji koja učestvuje u projektu i čine mrežu međusobno povezanih kancelarija, sa ciljem podrške mladim inovatorima u realizaciji njihovih inovacionih ideja. U Srbiji je otvorena Kancelarija sa sedištem u PKS, gde se obezbeđuje niz usluga za razvoj ideja mladih istraživača. Za svaki projekat, pružaju se 3 vrste besplatnih konsalting usluga:

 • Izrada strategije intelektualne svojine
 • Biznis plan
 • Video produkcija od 3 minuta na srpskom i engleskom jeziku

Pored datih usluga, istarživači i inovatori dobijaju i:

 • besplatnu reklamnu stranu na nivou JIE i šire
 • tehničku procenu preliminarnih ideja
 • procenu tehnološke primenjivosti projekata u privredi
 • treninge i obuke za sticanje veština i znanja
 • obuku za apliciranje za EU fondove i druge programe
   

2.  Uspostavljanje Tehnološka platforme  za umrežavanje inovacija
 

Uspostavljena je tehnološka platform kao virtuelni prostor u kojem mladi inovatori i partneri komuniciraju i sarađuju. Platforma ojačava umrežavanje između mladih istraživača, preduzeća i državnih organa i pruža niz usluga u cilju podsticanja razmene znanja i širenja istraživanja. Platforma objedinjuje različite tehnološke alate, i to alate Web 2.0 i alate za prezentaciju. Platforma daje niz usluga i alata mladim inovatorima:

 • istraživački kanali ideatora projekta NO-BLE
 • baza podataka preduzeća i javnih agencija
 • blog o mogućnostima finansiranja
 • tematske društvene mreže
 • tematski praktičan prostor
 • upoznavanje lokalnih tačaka
 • podrška za učešće na međunarodnom takmičenju
 • podrška info-pulta
 • umrežavanje, postavljanje CV-a,  zahtevi za saradnju, partnerstvo i sl.

Više informacija o platformi možete naći na web adresi http://network.nobleideas.eu

Uputsvo za umrežavanje u NO-BLE mrežu požete preuzeti na linku UPUTSVO
 

3. Organizovanje Festivala inovacija
 

U cilju povećanja vidljivosti mladih inovatora za privredu,  investitore, potencijalne partnere i širu javnost, projekat omogućava niz događaja usmerenih na promovisanje ideja mladih inovatora. Festival inovacija se organizuje u okviru međunarodnog poljoprivrednog sajma u sedam zemalja i na taj način se pruža mogućnost za povezivanje, umrežavanje i implementaciju inovacionih ideja u agro-prehrambenom sektoru.

Privredna komora Srbije organizovaće Festival inovacija NO-BLE Ideas, u Srbiji, 21. i 22. maja 2014. godine,  u okviru 81. međunarodnog poljoprivednog sajma, na Novosadskom sajmu, koji predtavlja najveći  agrobiznis događaj u Srbiji, i vodeći je sajam iz oblasti agrobiznisa na prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope.
 

4. Oganizovanje međunarodnog takmičenje inovatora
 

Međunarodno takmičenje inovatora se organizuje radi izbora 7 najboljih inovacionih projekata i na taj način će se omogućiti talentovanim mladim istraživačima da predstave svoje projekte investitorima. Izabrani projekti će biti prikazani na međunarodnom skupu preduzeća i investitora, radi podrške realizacije kroz pilot projekte.
 

5. Finansiranje Pilot projekata
 

Preduzeća će primiti izabrane istraživače u svoje strukture u cilju procene stepena prenosivosti istraživanja, a investitori će obezbediti sredstva za takvu procenu. Ideje koje zaslužuju finansiranje, biće osnova pilot projekata.

 

Projektni tim PKS

Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija

Danica Mićanović, projekt menadžer
tel: + 381 11 3300 944  
e-mail: danica.micanovic@pks.rs

Slobodan Vasilijević, komunikacioni menadžer
tel: + 381 11 3300 945
e-mail: slobodan.vasilijevic@pks.rs

Vera Veljanovski, finansijski menadžer
tel: + 381 11 3304 523  
e-mail: vera.veljanovski@pks.rs