Privreda Srbije

(oktobar 2016.)
 
Pozitivan trend privredne aktivnosti Srbije je nastavljen i u drugom kvartalu 2016. godine.
 
Realni rast BDP-a u prvom kvartalu 2016. godine je iznosio 3,8%, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, i bio je pokrenut snažnim rastom sektora građevinarstva i prerađivačke industrije, kao i većom privatnom potrošnjom.

U drugom kvartalu je ostvaren rast na nižem nivou od 2,0% i delimično je posledica smanjenja proizvodnje u energetskom sektoru, zbog planiranog remonta na elektroprivrednim postrojenjima.


Prvobitnu procenu, da će realan rast BDP-a Srbije u 2016. godini iznositi 1,8%, domaće i međunarodne finansijske institucije su revidirale naviše na nivo 2,4-2,5%. Takođe, pozitivnim očekivanjima u pogledu više stope ekonomskog rasta doprinose povoljni vremenski uslovi za uzgajanje žitarica, kao i kretanje u spoljnotrgovinskoj razmeni tokom prve polovine godine. Najnovija projekcija Narodne banke Srbije je da će rast BDP-a iznositi 2,5% u 2016. godini i 3,0% u 2017. godini, dok je prema poslednjim podacima Ministarstva finansija rast 2016. godine projektovan na 2,5%, što je značajno iznad proseka EU28.

Nastavljen je oporavak domaće tražnje, konkretno potrošnje stanovništva i investicija. Takođe, rast prometa u trgovini na malo, rast zaposlenosti u privatnom sektoru, kao i značajan rast novoodobrenih kredita stanovništvu ukazuju na oporavak privatne potrošnje. Usled pada kamatnih stopa, u prvih sedam meseci 2016. godine došlo je do oporavka kreditne aktivnosti. U ovom periodu povećani su pozajmljeni izvori sredstava, pre svega dinarski i devizni depoziti, a smanjeni su spoljni izvori finansiranja. Krediti privredi ostvarili su rast (3,2%), koji je pre svega rezultat pozitivnog kretanja kredita za likvidnost i investicije, dok je rast plasmana stanovništvu (8,3%) bio opredeljen rastom gotovinskih kredita.
 
U prvih osam meseci 2016. godine nastavljen je trend rasta spoljnotrgovinske robne razmene na međugodišnjem nivou.
 
Izvoz, izražen u evrima, rastao je po stopi od 9,3%, znatno više od uvoza koji je bio na nivou od 5,8%. Sa druge strane, deficit je smanjen za 4,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Reforme u oblasti građevinarstva i radnog zakonodavstva, uz pozitivne efekte fiskalne konsolidacije, dale su snažan doprinos poboljšanju investicionog ambijenta Srbije.

 

Bruto domaći proizvod (realni rast u %)
Tekući račun platnog bilansa (u % BDP-a)
Izvor: Narodna banka Srbije.
*Projekcije Narodne banke Srbije za 2016. i 2017. godinu.

 
Industrijska proizvodnja je, u prvih osam meseci 2016. godine, porasla za 5,3% posmatrano u odnosu na isti period prethodne godine.
U okviru sektora rudarstva (6,1%), najveći rast je ostvaren u eksploataciji ruda metala (11,9%).
U okviru prerađivačke industrije (5,8%), izrazito dinamičan rast zabeležen je u oblastima proizvodnje duvanskih proizvoda (34,0%) i ostalih saobraćajnih sredstava (21,3%), kao i štampanja i umnožavanja audio i video zapisa (19,1%).  


Prosečna neto zarada je, u periodu januar-avgust 2016. godine, povećana za 2,6% realno (posmatrano međugodišnje). Značajno su smanjene razlike u zaradama javnog i privatnog sektora, kao rezultat bržeg rasta zarada u privatnom sektoru. Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, za drugi kvartal 2016. godine, smanjena je nezaposlenost, u poređenju sa prethodnim kvartalom 2016. godine i istim kvartalom 2015. godine. Na nivou cele Srbije, u drugom kvartalu 2016. godine, stopa zaposlenosti je iznosila 45,9%, a stopa nezaposlenosti 15,2% (stopa neformalne zaposlenosti iznosila je 22,7% na nivou svih delatnosti).

NBS nastavlja politiku targetiranja inflacije i politiku kontrolisano fluktuirajućeg deviznog kursa. Inflacija je u avgustu 2016. godine iznosila 1,2%, pri čemu se očekuje da i do kraja godine bude ispod ciljanog raspona (4,0% ± 1,5 p.p.). U narednom srednjoročnom periodu, očekuje se stabilnost cena uz godišnju inflaciju na donjem nivou targetiranog cilja, pri čemu se ulazak u targetirani raspon očekuje u prvoj polovini 2017. godine. NBS je u septembru donela odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0%, koja je doneta u julu, uz očekivanje da se na tom nivou zadrži u narednom periodu. Stope na kredite komercijalnih banaka su, prateći kretanje referentne kamatne stope, takođe smanjene.
 
Prosečan devizni kurs je u avgustu iznosio EUR/RSD 123,23, odnosno, USD/RSD 109,91. NBS planira da nastavi povremene intervencije na deviznom tržištu kako bi sprečila veće oscilacije, uz održavanje stabilnog nivoa deviznih rezervi.
 

EUR/RSD, jan-sep 2016.

Belibor 6M, jan-sep 2016.

Izvor: Bloomberg.
 

Prema podacima Narodne banke Srbije, tokom sedam meseci 2016. godine, neto priliv SDI iznosio je 1,1 mlrd evra (povećanje od 12,9% u odnosu na isti period 2015. godine), uz priliv koji je bio usmeren pretežno u izvozno orijentisane sektore razmenljivih dobara. Pokrivenost deficita tekućeg računa neto prilivom SDI je iznosila 158,6%, a predviđa se puna pokrivenost tekućeg deficita i za naredne godine.

Neto SDI, mlrd EUR
Godišnja inflacija (%), kraj perioda
Izvor: Narodna banka Srbije.
 
 
 
 
 
Sektor za privredni razvoj | Centar za podršku razvoju | razvoj@pks.rs