Privreda Srbije

Osnovna mera ukupnih ekonomskih aktivnosti, bruto domaći proizvod, u periodu od 2005-2011.godine je rastao po prosečnoj godišnjoj stopi od 2%, osim što je u 2009.godini bio zabeležen pad od 3,5%, kao posledica delovanja negativnih efekata globalne ekonomske krize.

Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2012. godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u cenama prethodne godine, imaju realni pad od 1,9% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po aktivnostima, najveći rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sledećim sektorima: informisanje i komunikacije, stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. Najveći pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, ostale uslužne delatnosti i sektoru usluge smeštaja i ishrane.

Industrijska proizvodnja – Industrija je najvažniji sektor privrede koji deluje preko brojnih veza na celokupnu privredu. Industrijska proizvodnja je u periodu januar decembar 2012. godine, u odnosu na isti period 2011. godine manja za 2,9%. Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u 2012. godini, u odnosu na 2011. godinu, imale su: proizvodnja osnovnih metala, proizvodnja električne energije, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i eksploatacija uglja.

Broj zaposlenih u 2012. godini manji je u odnosu na prethodnu godinu za 1,1%.
Zarade bez poreza i doprinosa nominalno su veće u 2012. godini, u odnosu na 2011. godinu, za 9,3%, a realno za 1,4%.
Procenjeno je da će godišnja stopa inflacije u 2012.godini iznositi 13,0%.

Spoljnotrgovinska robna razmena:  U 2012.godini ostvarena je razmena u vrednosti od 30366,9 miliona USD (izvoz je iznosio 11353,6 miliona USD, a uvoz 19013,3 miliona USD) u kojoj je izvoz smanjen za 3,6% u odnosu na 2011.godinu, a uvoz takođe smanjen za 4,3%. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 59,7% i veća je od pokrivenosti u 2011.godini.

Više od polovine ukupne razmene sa inostranstvom Srbija obavlja sa zemljama EU (u 2012.godini udeo ovih zemalja je u ukupnoj razmeni Srbije sa inostranstvom iznosio 58,1%).

Izazovi:

  • Makroekonomska stabilnost
  • Jačanje inovacionih kapaciteta i modernizacija industrije
  • Stimulisanje priliva inostranog kapitala
  • Unapređenje strukture i povećanje vrednosti izvoza
  • Rast životnog standarda
  • Otvaranje novih radnih mesta