Privredna društva

Osnovni propisiOrtačko društvoKomanditno društvoDruštvo sa ograničenom odgovornošćuAkcionarsko društvoPreduzetnikPovezivanje i vrste povezanih društavaOgranak i predstavništvaPoslovno udruženje

 

  • Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018)
  • Zakon o postupku registracije u  Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“ br. 99/2011, 83/2014, 44/2018- dr.zakon)
  • Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“  br. 104/09)
  • Uredba o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“ br. 54/2010)

 

Definicija: Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Delatnost: Društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene. Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem predhodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Imovina i kapital: Zakonom o privrednim društvima propisano je da imovinu društva čine stvari i prava u vlasništvu društva, kao i druga prava društva. Neto imovina (kapital) drušva je razlika između vrednosti imovine i obaveza društva, a  osnovni (registrovani) kapital društva je novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Ulozi u društvu mogu da budu novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima.

Pravne forme društva su:

  • ortačko društvo;
  • komanditno društvo;
  • društvo s ograničenom odgovornošću;
  • akcionarsko društvo.