Privredna društva

Osnovni propisiOrtačko društvoKomanditno društvoDruštvo sa ograničenom odgovornošćuAkcionarsko društvoPreduzetnikPovezivanje i vrste povezanih društavaOgranak i predstavništvaPoslovno udruženjeUsklađivanje sa Zakonom

 

  • Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015)
  • Zakon o postupku registracije u  Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“ br. 99/2011, 83/2014)
  • Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“  br. 104/09)
  • Uredba o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS br. 54/2010)

 

Definicija: Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Delatnost: Društvo ima pretežnu delatnost , koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji a može obavljati i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene. Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti uz izdavanje predhodnog odobrenja nadležnog organa.

Imovina i kapital: Zakon određuje da imovinu društva čine stvari i prava u vlasništvu društva , kao i druga prava društva, da je neto imovina (ili kapital) razlika između vrednosti imovine i obaveza društva, a da je osnovni kapital novčana vrednost upisanih uloga u društvo, odnosno samo ona vrednost upisana u Registar.

Ulozi u društvu mogu da budu novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima.