Državna pomoć

Osnovni propisiRegionalna državna pomoćHorizontalna državna pomoćDržavna pomoć za zaštitu životne sredineDržavna pomoć za istraživanje, razvoj i inovacijeDržavna pomoć male vrednosti (de minis) državna pomoćSektorska državna pomoć

 

  • Zakon o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 51/09)
  • Uredba o načinu i postupku prijavljivanja državne pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 13/10)
  • Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 13/10; 100/11, 97/13,119/14)
  • Uredba o primeni propisa  o državnoj pomoći na podsticaje iz Zakonao regionalnom razvoju (Sl.glasnik RS br, 116/12)
  • Pravilnik o metodologiji izrade godišnjih izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći ( Sl.glasnik RS br. 3/11)
  • Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći ( Sl.glasnik RS br.6/15)
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica  i njihovih država članica, sa jedne  strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori ", broj 83/08 - SSP)
 
Definisanje: Zakonom o kontroli državne pomoći uređuju se opšti uslovi i postupak kontrole državne pomoći u cilju zaštite slobodne konkurencije na tržištu, primenom načela tržišne ekonomije i podsticanja privrednog razvoja, obezebeđenja transparentnosti u dodeli državne pomoći, kao i izvršavanja preuzetih obaveza po zaključenim međunarodnim ugovorima, koji sadrže odredbe o državnoj pomoći.
Odredbe ovog zakona ne odnose se na poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva.
 
Državna pomoć je svaki stvarni ili potencijalni javni rashod ili umanjeno ostvarenje javnog prihoda, kojim korisnik državne pomoći stiče povoljniji položaj na tržištu u odnosu na konkurente, čime se narušava ili postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu.
 
Davalac državne pomoći je Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i svako pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima i dodeljuje državnu pomoć u bilo kom obliku.
 
Korisnik državne pomoći može biti svako pravno i fizičko lice koje u obavljanju delatnosti proizvodnje i/ili prometa robe i/ili pružanja usluga na tržištu, koristi državnu pomoć u bilo kom obliku.
Državna pomoć dodeljena u bilo kom obliku, koja narušava ili preti da naruši konkurenciju na tržištu, osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom, ili koja je suprotna zaključenim međunarodnim ugovorima, nije dotvoljena.
Dozvoljena je državna pomoć individualnim potrošačima koja ima socijalni karakter ili predstavlja pomoć neophodnu za otklanjanje šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda ili drugih vanrednih okolnosti.
Zakon poznaje i kategoriju državne pomoći koja može biti dozvoljena. Reč je o izuzecima kao što su: pomoć nerazvijenim područjima, otklanjanje ozbiljnog poremećaja privrede u zemlji, razvoj određenih privrednih delatnosti i očuvanje kulturnog nasleđa.
 
Komisija za kontrolu državne pomoći obrazuje se od predstavnika ministarstava finansija, ekonomije, infrastrukture i zaštite životne sredine, i predstavnika Komisije za zaštitu konkurencije.
Davalac državne pomoći dužan je da, pre dodele pomoći, podnese prijavu Komisiji. Komisija je takođe ovlašćena da vrši naknadne kontrole dodeljivanja državne pomoći na osnovu sopstvenih informacija, ili informacija dobijenih iz drugih izvora.
 
Obaveze Republike Srbije u oblasti sprovođenja državne pomoći  definisane su članom 73.Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije.