Devizni sistem

  

Osnovni propisi:

 • Zakon o deviznom poslovanju („Sl. glasnik Rs“ br 62/06, 31/11, 119/12, 139/14)  

   Zakonom se uređuju poslovi :

  • plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima;
  •  plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja;
  • kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovina i prodaja stranih sredstava plaćanja između rezidenata;
  • jednostrani prenosi sredstava plaćanja iz Srbije  i u Srbiju koji nemaju obeležja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata;
  • tekući i depozitni računi rezidenata u inostranstvu i rezidenata i nerezidenata u Srbiji;
  • kreditni poslovi u Srbiji  u devizama i kreditni poslovi sa inostranstvom.

    Rezidenti su:

  • pravno lice koje ima sedište u Srbiji;
  • preduzetnik-fizičko lice koje je registrovano u Srbiji i koje radi sticanja dobiti,u vidu zanimanja,obavlja zakonom dozvoljenu delatnost;
  • ogranak stranog pravnog lica upisan u registar kod nadležnog organa u Srbiji;
  • fizičko lice koje ima prebivalište u Srbiji, osim fizičkog lica koje ima boravak u inostranstvu duži od godinu dana;
  • fizičko lice-strani državljanin koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize boravi u Srbiji duže od godinu dana, osim diplomatsko konzularnih predstavnika stranih zemalja i članova njihovih porodica;
  • državni organ i organizacija, korinsnici budžetskih sredstava Srbije, korisnici sredstava organizacija obaveznog osiguranja i korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti.
  • Banka je rezident- akcionarsko društvo sa sedištem u Republici, koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije.

   Nerezidenti su sva druga lica koja nisu navedena kao rezidenti.

   Sredstva plaćanja su dinar i strana sredstva plaćanja.

   Strana sredstva plaćanja :

  • devize - potraživanja u inostranstvu koja glase na stranu valutu;
  • efektivni strani novac - potraživanja u gotovini, odnosno papirni ili kovani novac koji glasi na stranu valutu.

  Instrumenti plaćanja : čekovi, menice, akreditivi, doznake, platne kartice i drugi instrumenti plaćanja - potraživanja od izdavaoca - nerezidenta, koja glase na stranu valutu i mogu se unovčiti u stranu valutu.

  Kapitalni poslovi : poslovi između rezidenata i nerezidenata čija je namena prenos kapitala.

  • direktne investicije,
  • ulaganja u nekretnine,
  • poslovi sa hartijama od vrednosti,
  • poslovi sa finansijskim derivatima,
  • poslovi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima,
  • kreditni poslovi,
  • garancijski poslovi,
  • depozitni poslovi,
  • poslovi po osnovu ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje,
  • jednostrani prenosi sredstava plaćanja (lični i fizički).

   

  Plaćanje/naplaćivanje

  Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši se slobodno, u skladu sa  zakonom.

   Plaćanja i prenosi po osnovu tekućih poslova obuhvataju, bez ograničenja:

  • plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i po drugim tekućim poslovima sa inostranstvom u smislu zakona koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje;
  • plaćanja po osnovu otplate dela glavnice i kamata na kredite;
  • povraćaj sredstava uloženih u investicije, kao i prenos u inostranstvo i unos dobiti po osnovu direktnih investicija;
  • prenose u korist fizičkih lica po osnovu: penzija, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, prenose po osnovu poreza i taksi, međudržavne saradnje, likvidiranih šteta po osnovu ugovora o osiguranju, prenose po osnovu pravnosnažnih i izvršnih odluka, prenose po osnovu dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarina i kazni (penala) i druge prenose, kao i prenose po osnovu iznosa troškova potrebnih za izdržavanja porodice.

  Izvoz i uvoz robe ili usluga ugovoreni u devizama ili dinarima koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i roba ili usluga unapred naplaćena, odnosno plaćena u devizama ili dinarima, koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja smatraju se komercijalnim kreditima i zajmovima.

   Kreditni poslovi sa inostranstvom su krediti, koje odobrava banka ili strana banka, i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, o kojima rezidenti izveštavaju Narodnu banku Srbije.

  Kreditni poslovi su komercijalni krediti i zajmovi u devizama i dinarima povezani sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženo plaćanje i plaćanje unapred robe i usluga do godinu dana sa kamatom, odnosno preko godinu dana.

  Komercijalnim kreditom i zajmom smatra se i finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga koje kreditor ili zajmodavac odobrava dužniku - kupcu po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga tako što po nalogu kupca obavezu izmiruje neposredno prodavcu. Kreditnim poslom se smatraju i finansijski krediti i zajmovi u devizama koje kreditor, odnosno zajmodavac odobrava dužniku tako što sredstva stavlja na raspolaganje uplatom na račun dužnika. Pod finansijskim kreditima i zajmovima podrazumevaju se i svi oblici finansiranja koje odobravaju banke, strane banke i druge strane finansijske institucije. Kreditnim poslovima sa inostranstvom smatraju se i krediti i zajmovi u dinarima koje u skladu sa odredbama ovog zakona međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima, kao i krediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima.

  Rezident - pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik mogu izvršiti prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima.

  Banka, rezident - pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica mogu izvršiti prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti (Plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima rezidenta u inostranstvu i nerezidenata u Srbiji).

  Banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata - fizičkih lica, i nerezidenti, mogu prenositi, odnosno platiti ili naplatiti potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima.

  Ovi poslovi se mogu vršiti samo na osnovu ugovora zaključenog između prenosioca i primaoca potraživanja i dugovanja, uz obavezu prenosioca da dužnika, odnosno poverioca iz osnovnog posla obavesti o izvršenom prenosu.

  Ugovor treba da sadrži identifikacione podatke o ugovornim stranama, podatke o osnovu po kom su nastala potraživanja i dugovanja koja su predmet prenosa, uključujući i podatke o dužniku, odnosno poveriocu, kao i podatke o valuti i iznosu potraživanja i dugovanja koji su predmet prenosa.

  Potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta - javnog preduzeća i pravnog lica sa državnim kapitalom ili pravnog lica koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije mogu se prenositi, odnosno platiti ili naplatiti samo na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, osim potraživanja i dugovanja rezidenta - pravnog lica koje je Republika Srbija osnovala posebnim zakonom radi finansiranja izvoza.