Spoljnotrgovinsko poslovanje

 Osnovni propisi:

 • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl.glasnik RS “br.36/09, 36/11-dr.zakon, 88/11, 89/15-dr.zakon)
 • Uredba o bližim uslovima za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola za izvoz, uvoz, odnosno tranzit robe i raspodelu kvota ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
 • Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)
 • Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)
 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (Sl. glasnik RS 92/17)

 Definicija: Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet robe i usluga i obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji

Spoljnotrgovinski promet: promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima

Lica u spoljnotrgovinskom poslovanju

Domaće lice: pravno lice, ogranak domaćeg i stranog pravnog lica i preduzetnik koji imaju sedište, odnosno koji su registrovani u Republici Srbiji, kao i fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji, osim fizičkog lica koje ima prebivalište, odnosno boravište van Republike Srbije duže od godinu dana.

Strano lice: svako lice koje nije navedeno kao domaće.

Sloboda spoljnotrgovinskog prometa robom

Spoljnotrgovinski promet robom je slobodan i može se ograničiti samo u skladu sa odredbama zakona.

Domaća i strana pravna lica, njihovi ogranci, kao i preduzetnici, stiču pravo i obavljaju spoljnotrgovinski promet robom pod jednakim uslovima.

Predstavništvo stranog pravnog lica obavlja poslove vezane za spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Tretman najpovlašćenije nacije

Tretman najpovlašćenije nacije se primenjuje u spoljnotrgovinskom prometu sa državom ili carinskom teritorijom kojoj je ovaj tretman dodeljen međunarodnim sporazumom ili odlukom Vlade.

Tretman najpovlašćenije nacije ne uključuje uslove koji su odobreni sporazumom o slobodnoj trgovini, sporazumom o carinskoj uniji, aranžmanom o pograničnoj trgovini i uslove odobrene ili zasnovane na prelaznim sporazumima o uspostavljanju zone slobodne trgovine ili carinske unije.

Nacionalni tretman

Strana roba uvezena na teritoriju Republike Srbije neće imati manje povoljan tretman od tretmana koji ima slična domaća roba.

Kvantitativna ograničenja – kvote

Vlada može odrediti količinsko ograničenje uvoza određivanjem uvozne  kvote  radi otklanjanja poremećaja u platnom bilansu zemlje  ili ako se u kratkom vremenu  poveća uvoz određene robe, količinski ili u odnosu na domaću proizvodnju i ako taj povećani uvoz nanosi štetu domaćoj proizvodnji.
 

Kvantitativno ograničenje izvoza može da se uvede privremeno, u cilju sprečavanja kritične nestašice osnovnih proizvoda ili radi ublažavanja posledica takve nestašice u Republici Srbiji.

Kvote se raspodeljuju:

 1. izdavanjem dozvola na neautomatski način za uvoz, odnosno izvoz dodeljene kvote,
 2. otpisivanjem od strane nadležnog carinskog organa, u momentu carinjenja robe, prema redosledu prihvatanja carinske deklaracije.

Dodeljena kvota je neprenosiva.

Kvota se može iskoristiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njene dodele.

Broj isporuka tokom roka u kome se kvota može iskoristiti nije ograničen.

Dozvole i posebni uslovi za izvoz i uvoz

Dozvola je isprava koja se, na zahtev podnosioca, izdaje za uvoz, izvoz ili tranzit pojedine robe.

Nadležnost i  postupak za izdavanje dozvole

Ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, u skladu sa propisima, odlučuje o zahtevu za izdavanje dozvole.

Roba koja se izvozi, uvozi, tranzitira ili se nalazi u nekom carinskom postupku podleže ispunjenju sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih uslova, u skladu sa propisima.

Tehnički propis, u smislu zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, može se primeniti na uvoz robe, a njegova primena ne može imati za posledicu dodatno ograničenje uvoza.

Usaglašenost sa standardima nije uslov za uvoz robe.

Naplata, odnosno plaćanje u robi, odnosno uslugama

Domaće lice može robu koju izvozi, odnosno uvozi, kao i usluge u spoljnotrgovinskom prometu da naplati, odnosno plati u robi, odnosno uslugama, a naročito ako se radi o nabavci opreme, repromaterijala i sirovina namenjenih proizvodnji robe i pružanju usluga i ako se radi o uslugama koje se pružaju u postupku aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja, u skladu sa carinskim propisima, a naplata ili plaćanje se vrši u robi koja je predmet oplemenjivanja, odnosno u oplemenjenoj robi.

Izvoz i uvoz bez naplate, odnosno plaćanja

Izvoz, odnosno uvoz robe i usluga može da se vrši bez naplate, odnosno plaćanja radi ispunjenja obaveza iz ugovora i u drugim slučajevima koje propiše Vlada.

Izuzeci u vezi sa robom kupljenom u drugoj državi ili carinskoj teritoriji

Domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ne mora da:

 • uveze ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju, ili
 • stavi u slobodan promet, ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije

Mere zaštite

 • Antidampinške mere -  posebna dažbina na uvoz proizvoda koja se uvodi radi otklanjanja negativnih uticaja , kada se utvrdi : damping, šteta za domaću industriju, postojanje uzročne veze između damping i štete;
 • kompenzatorne mere -  posebna dažbina na uvoz proizvoda koja se uvodi radi otklanjanja negativnih uticaja subvencionisanja, koje se vrši u državi ili carinskoj teritoriji porekla, odnosno izvoza proizvoda;
 • mere za zaštitu od prekomernog uvoza -  može se  primeniti na neki proizvod samo ukoliko se utvrdi da se takav proizvod uvozi u tako povećanim količinama, u apsolutnim ili relativnim vrednostima u odnosu na domaću proizvodnju i pod uslovima da prouzrokuje ili preti da izazove ozbiljnu štetu domaćoj industriji, koja proizvodi slične ili direktno konkurentne proizvode
 • mere za zaštitu ravnoteže platnog bilansa – uvede se  ako je neophodno da se: 1) zaustavi znatno opadanje deviznih rezervi ili spreči neposredna opasnost od znatnijeg opadanja deviznih rezervi, ili 2) uvećaju veoma niske devizne rezerve.