Projekat ACTS „Antikorupcijski priručnici za mala i srednja preduzeća

Priručnik "Komplet alatki za sprečavanje korupcije u MSP"Metodološki priručnik - Analiza i tretman rizika od korupcije u mikro preduzećima i MSP

Ovaj priručnik ima za cilj da pomogne mikro i malim i srednjim preduzećima da koriste „Komplet alatki za sprečavanje korupcije u MSP“ koji je nastao u okviru EU projekta “ACTS - Komplet alatki za sprečavanje korupcije u MSP” (HOME/2014/ISFP/AG/EFCE).

Ovaj rad je omogućen zahvaljujući saradnji tri evropske zemlje: Italije, Rumunije i Srbije.

Svrha ovog kompleta je da mikro i MSP koja posluju u Evropi pruži reference, kako bi uspostavila odgovarajuće instrumente za sprečavanje i suzbijanje korupcije. Pored toga, on pruža smernice za identifikaciju adekvatnih mera za borbu protiv korupcije u ovom prilično konkretnom, ali fundamentalnom segmentu evropskog tržišta.

Mikro i mala i srednja preduzeća su izabrana kao ciljna grupa ovog projekta ne samo zato što predstavljaju 99,8% svih preduzeća EU, već pre svega zbog svoje prirode kao malih subjekata. To ih čini posebno osetljivim na ciklične trendove u ekonomiji, u kontekstu često komplikovanih odnosa između ekonomskih aktera.

Komplet je podeljen na tri dela. Prvi je kratka analiza evropskog konteksta u kom posluju mikro i MSP. On se fokusira na one zemlje koje su učestvovale u projektu i u kojima je komplet alatki testiran. Drugi deo ilustruje primenu alatke za samoprocenu, koja je razvijena u okviru ACTS projekta. Taj instrument usvaja logiku prevencije, ističući veličinu, sektor i potencijalne rizike i operativne pozicije, u cilju sprečavanja korupcije putem predloženih internih i eksternih mera kontrole.

Treći deo, koji je povezan sa alatkom za samoprocenu, predlaže niz praktičnih antikorupcijskih mera spremnih za korišćenje. Svaka zemlja ima sopstveni pristup zakonodavstvu i sprovođenju antikorupcijskih propisa, a alatke koje ovaj komplet predstavlja projektovane su da budu prilagođene i u skladu sa važećim zakonima u oblasti u kojoj preduzeće posluje (uključujući Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije) – naročito sa onim zakonima koji su neposredno relevantni za određene poslovne prakse.

Prilog sadrži posebne smernice za razumevanje regulatornog referentnog okvira antikorupcijskih zakona, kao i podatke o nadležnim organima koji primaju obaveštenja o koruptivnim radnjama u zemljama koje su bile uključene u projekat.

PRIRUČNIK "KOMPLET ALATKI ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE U MSP"