Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: Grupacija),  je osnovana radi obavljanja aktivnosti unapređenja i razvoja posredovanja u prometu nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije u koju se privredni subjekti slobodno udružuju.

Ciljevi Grupacije 

1. Unapređivanje sopstvenih delatnosti i razvoj međusobne saradnje u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti;

2.  Formiranje zakonskih okvira za posredovanje u prometu nepokretnosti;

3.  Usaglašenje nastupa članova Grupacije prema državnim organima i trećim licima;

4. Izgrađivanje i očuvanje poslovnog morala članova Grupacije koji društveno afirmiše ovu delatnost;

5. Zaštita poslovnih interesa članova Grupacije u odnosu prema državnim organima,  privrednim subjektima i fizičkim licima;

6. Zaštita fizičkih i pravnih lica kao klijenata od mogućih zloupotreba od strane fizičkih lica i privrednih subjekata koji suprotno društvenim normama i principima i pravilima Grupacije obavljaju ovu delatnost;

7. Unapređivanje delatnosti članova Grupacije kroz uvođenje savremene organizacije i tehnologije rada, stručnog obrazovanja i usavršavanja lica koja rade na posredovanju u prometu nepokretnosti, uspostavljanje jedinstvenog info i softverskog sistema i formiranje jedinstvene baze podataka;

8. Eliminacija nelojalne konkurencije, podizanje na viši nivo i negovanje međusobnih poslovnih odnosa, saglasno principima i pravilima koje zajednički utvrđuju članovi Grupacije

9. Pomaganje članovima Grupacije da na najekonomičniji i najfunkcionalniji način obavljaju svoju delatnost.

10. Saradnja sa međunarodnim organizacijama.

Aktivnosti Grupacije

Grupacija ciljeve ostvaruje delovanjem svojih organa i aktivnostima članova i to:

1. Utvrđivanjem pravila  posredovanja u prometu nepokretnosti koja su dužna da primenjuju svi članovi Grupacije;   

2.  Kontrolom poštovanja usvojenih pravila o posredovanju u prometu nepokretnosti i preduzimanje odgovarajućih mera prema članovima koji se ne ponašaju u skladu sa odredbama tih pravila;

3. Usaglašavanjem nastupa članova Grupacije pred nadležnim Ministarstvom Vlade Republike Srbije, u aktivnostima vezanim za izradu Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti;

4. Utvrđivanjem minimalnih uslova koje treba da ispunjavaju privredni subjekti i lica koja rade na posredovanju u prometu nepokretnosti kao i pravila njihovog poslovnog ponašanja;

5. Zastupanjem zajedničkih interesa članova Grupacije pred državnim organima;

6. Obezbeđivanjem uslova za razvoj posredovanja u prometu nepokretnosti;

7. Preduzimanjem odgovarajućih mera radi unapređivanja posredovanja u prometu nepokretnosti i praćenje i upoznavanje svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti;

8. Ogranizovanjem i pružanjem pomoći  članovima Grupacije u unapređivanju njihovog rada;

9. Organizovanjem inovacija znanja i kadrova u Grupaciji, posebno rukovodećih i stručnih radnika;

10. Podsticanjem rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne rezultate i za doprinos u razvoju i unapređivanju posredovanja u prometu nepokretnosti;

11. Učestvovanjem u obezbeđenju funkcionosanja jedinstvenog informacionog sistema na nivou Grupacije;

Predsednik grupacije: g-din Damir Borić, savetnik Profitim Beograd

Spisak članova Grupacije

OBAVEŠTENjE: OSIGURANjE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

AMSO – DRAFT POLISA POSREDNICI  ( OSTALI )

AMSO – DRAFT POLISA POSREDNICI  ( članovi Grupacije u PKS )

AMSO – UPUTSTVO ZA OSIGURANjE

AMSO – USLOVI OSIGURANjA POSREDNIKA

 

Poslovnik o radu

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Opšti uslovi poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Izveštaj o radu Grupacije 2011-2013

Izveštaj o radu Grupacije 2014

 

Učlanjenje u Grupaciju posrednika u prometu nepokretnosti Srbije (Dokumenta koja se prilažu uz zahtev za učlanjenje)

  1. Formular za člana Grupacije
  2. Izjava o prihvatanju Kodeksa poslovne etike
  3. Izjava o poslovnom prostoru
  4. Uverenje o nekažnjavanju-da nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga
  5. Izvod iz APR-a preduzetnici
  6. Izvod iz APR-a privredna društva
  7. Uputstvo za plaćanje članarine

Preduzimanje mera  za utvrđene nepravilnosti u kontrolama posredovanja u prometu i zakupu nepokretnost - Sektor tržišne inspekcije

ZAKONI:

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o izmenama i dopunama zakona o prometu nepokretnosti

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

 Zakon o oglašavanju

Zakon o fiskalnim kasama

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti konkurencije

 Podzakonski akti:

 Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

              - Informacija o Registru posrednika

              - Uputstvo za upis posrednika u Registar posrednika

              - Informacija za lica koja potpisuju ZURP obrazac

             - P1 Izjava preduzetnika za zaposlene i angažovana lica sa Uverenjem o položenom stručnom ispitu

             - P2 Overena izjava lica sa Uverenjem koja su zaposlena ili angažovana kod preduzetnika

              - PD1 Izjava privrednog društva za zaposlene sa Uverenjem o položenom stručnom ispitu

              - PD 2 Overena izjava lica sa Uverenjem koja su zaposlena ili angažovana u privrednom društvu

             - Primerak uplatnice za plaćanje administrativne takse za upis u Registar posrednika

  

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

 

OBRASCI:

 Zahtev za upis u registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Izvod iz registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Evidencija o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zahtev za prijavu polaganja stručnog ispita za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti