Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Služba za inovacije

O namaSaradnja nauke i privredeIndustrija 4.0Podrška inovacionoj delatnostiMeđunarodne aktivnosti i sajmoviKontakt Tehnološke inovacije

Služba za inovacije,  organizaciona jedinica u okviru Odeljenja za strateško planiranje, razvoj i analize pri Kabinetu predsednika PKS, zadužena je za usmeravanje aktivnosti i uticaj na donosioce politika ka kreiranju inovativnog ekosistema stimulativnog za nastajanje i razvoj visokotehnoloških, brzorastućih preduzeća na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou predlaganjem i promovisanjem razvojnih mera javne politike. Nastojimo da Srbija dobije privredna društva koja će imati napredne proizvode, usluge i procese prepoznate od strane međunarodne zajednice, timove zaposlenih koji mogu da odgovore na  komplikovane zahteve visoko-konkuretnog tržišta i kompanije koje će svojim  radom postići sinergetske efekte i praviti dodatu vrednost.

Služba za inovacije realizuje sledeće aktivnosti:

 • Unapređenje nivoa tehnološkog razvoja privrede i podizanje konkurentnosti srpske privrede na domaćem i međunarodnom nivou;
 • Zastupanje zajedničkih interesa kroz učešće u kreiranju politika i donošenju strategija o inovativnosti, naučnotehnološkom razvoju, intelektualnoj svojini i privrednom razvoju Republike Srbije;
 • Pokretanje inicijativa, davanje mišljenja i predlaganje zakona i propisa u oblasti inovacione delatnosti, tehnološkog razvoja i intelektualne svojine, i učestvovanje u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa regulativom EU i dokumentima svetske organizacije za intelektualnu svojinu;
 • Praćenje preporuka Evropske komisije i međunarodnih privrednih komora (Nemačke, Austrije, Finske, Švajcarske i drugih);
 • Organizovanje predavanja, seminara, radionica i drugih oblika stručne pomoći u cilju podizanja svesti o značaju intelektualne svojine i inovacione delatnosti;
 • Uspostavljanje jakih veza i permanentno praćenje delatnosti Univerziteta, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fondova za finansiranje inovativne delatnosti i transfera tehnologija, inovativnih privrednih subjekata i privrednih subjekata koji žele da investiraju u inovacije i transfer tehnologija;
 • Učestvovanje u kreiranju, uspostavljanju i unapređenju Nacionalnog inovacionog sistema, i saradnja sa međunarodnim institucijama;
 • Podsticanje istraživačkih programa orijentisanih na komercijalnu primenu znanja i tehnologija i primenjenih nauka, i učešće na zajedničkim programima i projektima međunarodnih i domaćih institucija i fondova;
 • Jačanje veze nauke i privrede kroz saradnju sa naučnoistraživačkim institucijama organizovanjem zajedničkih skupova, konferencija i savetovanja, i zajedničkih nastupa na sajmovima i izložbama inovacija i novih tehnologija u zemlji i svetu;
 • Pružanje podrške organizacionom razvoju i izboru pravne forme poslovanja članica kao i savetovanje o različitim aspektima primene inovacionog menadžmenta, i savetovanje o primeni alata i metoda za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu inovacionih i upravljačkih procesa;
 • Pružanje podrške tržišnoj valorizaciji inovacija i novih tehnologija, promocija inovacija i pronalaženje izvora za finansiranje i privlačenje investicija;
 • Prikupljanje podataka, grupisanje i izrada baze o inovacionim i visokotehnološkim subjektima, baze o zakonskom i podzakonskim aktima, obrascima za registraciju inovacionih subjekata i dokumentacije za zaštitu prava intelektualne svojine, i upravljanje bazama;
 • Vođenje Baze inovacija i novih tehnologija PKS;
 • Podizanje svesti o značaju istraživanja i inovacija, prava intelektualne svojine, i sveobuhvatan razvoj ljudskih resursa kroz edukativne programe, obuke, seminare i stručnu podršku;
 • Razvijanje informacione mreže o inovacijama i novim tehnologijama  i uključivanje u međunarodne inovacione mreže;
 • Podrška u zaštiti prava intelektualne svojine;
 • Prezentacija inovacionog potencijala firmi i fizičkih lica;
 • Podrška investitorima u pronalaženju inovativnih projekata;
 • Organizacija Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.