Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Služba za inovacije

O namaSaradnja nauke i privredeIndustrija 4.0Podrška inovacionoj delatnostiMeđunarodne aktivnosti i sajmoviKontakt Tehnološke inovacije

Služba za inovacije,  organizaciona jedinica u okviru Odeljenja za strateško planiranje, razvoj i analize pri Kabinetu predsednika PKS, zadužena je za usmeravanje aktivnosti i uticaj na donosioce politika ka kreiranju inovativnog ekosistema stimulativnog za nastajanje i razvoj visokotehnoloških, brzorastućih preduzeća na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou predlaganjem i promovisanjem razvojnih mera javne politike. Nastojimo da Srbija dobije privredna društva koja će imati napredne proizvode, usluge i procese prepoznate od strane međunarodne zajednice, timove zaposlenih koji mogu da odgovore na  komplikovane zahteve visoko-konkuretnog tržišta i kompanije koje će svojim  radom postići sinergetske efekte i praviti dodatu vrednost.

Služba za inovacije realizuje sledeće aktivnosti:

 • Unapređenje nivoa tehnološkog razvoja privrede i podizanje konkurentnosti srpske privrede na domaćem i međunarodnom nivou;
 • Zastupanje zajedničkih interesa kroz učešće u kreiranju politika i donošenju strategija o inovativnosti, naučnotehnološkom razvoju, intelektualnoj svojini i privrednom razvoju Republike Srbije;
 • Pokretanje inicijativa, davanje mišljenja i predlaganje zakona i propisa u oblasti inovacione delatnosti, tehnološkog razvoja i intelektualne svojine, i učestvovanje u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa regulativom EU i dokumentima svetske organizacije za intelektualnu svojinu;
 • Praćenje preporuka Evropske komisije i međunarodnih privrednih komora (Nemačke, Austrije, Finske, Švajcarske i drugih);
 • Organizovanje predavanja, seminara, radionica i drugih oblika stručne pomoći u cilju podizanja svesti o značaju intelektualne svojine i inovacione delatnosti;
 • Uspostavljanje jakih veza i permanentno praćenje delatnosti Univerziteta, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fondova za finansiranje inovativne delatnosti i transfera tehnologija, inovativnih privrednih subjekata i privrednih subjekata koji žele da investiraju u inovacije i transfer tehnologija;
 • Učestvovanje u kreiranju, uspostavljanju i unapređenju Nacionalnog inovacionog sistema, i saradnja sa međunarodnim institucijama;
 • Podsticanje istraživačkih programa orijentisanih na komercijalnu primenu znanja i tehnologija i primenjenih nauka, i učešće na zajedničkim programima i projektima međunarodnih i domaćih institucija i fondova;
 • Jačanje veze nauke i privrede kroz saradnju sa naučnoistraživačkim institucijama organizovanjem zajedničkih skupova, konferencija i savetovanja, i zajedničkih nastupa na sajmovima i izložbama inovacija i novih tehnologija u zemlji i svetu;
 • Pružanje podrške organizacionom razvoju i izboru pravne forme poslovanja članica kao i savetovanje o različitim aspektima primene inovacionog menadžmenta, i savetovanje o primeni alata i metoda za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu inovacionih i upravljačkih procesa;
 • Pružanje podrške tržišnoj valorizaciji inovacija i novih tehnologija, promocija inovacija i pronalaženje izvora za finansiranje i privlačenje investicija;
 • Prikupljanje podataka, grupisanje i izrada baze o inovacionim i visokotehnološkim subjektima, baze o zakonskom i podzakonskim aktima, obrascima za registraciju inovacionih subjekata i dokumentacije za zaštitu prava intelektualne svojine, i upravljanje bazama;
 • Vođenje Baze inovacija i novih tehnologija PKS;
 • Podizanje svesti o značaju istraživanja i inovacija, prava intelektualne svojine, i sveobuhvatan razvoj ljudskih resursa kroz edukativne programe, obuke, seminare i stručnu podršku;
 • Razvijanje informacione mreže o inovacijama i novim tehnologijama  i uključivanje u međunarodne inovacione mreže;
 • Podrška u zaštiti prava intelektualne svojine;
 • Prezentacija inovacionog potencijala firmi i fizičkih lica;
 • Podrška investitorima u pronalaženju inovativnih projekata;
 • Organizacija Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.