Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom

O OdboruIno tržištaSekcije OdboraPoslovni savetiMeđunarodne organizacijeIno sporazumi o saradnji PKSIno programiPSLO MrežePredstavništva PKSDizajnom do inotržištaProjekti OdboraCentar za franšizingPublikacije OdboraKontakti

 

Osnovna delatnost Odbora za ekonomske odnose PKS jeste internacionalizacija srpske privrede. S tim u skladu, aktivnosti su nam usmerene na na unapređenju ekonomskog razvoja zemlje, povećanju izvoza i stranih direktnih investicija, jačanju konkurentnosti srpske privrede i razvoju preduzetništva, kao i promovisanje privrednog prostora Srbije kao respektabilne investicione destinacije, uz maksimalno angažovanje na kreiranju otvorenog, podsticajnog i prosperitetnog privrednog ambijenta.

Osnovne aktivnosti  Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom:

 • Istraživanja inostranih tržišta i modeli pristupa
 • Uspostavljanje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom
 • Delovanje na povećanje izvoza i smanjenje trgovinskog deficita
 • Privlačenje stranih direktnih investicija
 • Prezentacija privrede Srbije u inostranstvu
 • Organizovanje privrednih misija, inostranih u zemlji i domaćih u inostranstvu
 • Pronalaženje partnera i privredno povezivanje domaćih i inopartnera (business matchmaking)
 • Pospešivanje organizovanog nastupa privrede Srbije na stranim tržištima
 • Izlaganje na sajmovima i učešće na konferencijama u inostranstvu
 • Pružanje konsalting usluga izvoznicima
 • Pružanje stručne pomoći, konsaltinga i logistike kroz mrežu 9 predstavništava u inostranstvu
 • Učešće u radu međunarodnih komorskih asocijacija i organizacija
 • Pripreme, realizacija i praćenje razvojnih programa, projekata i inicijativa
 • Organizacija stručnih seminara, okruglih stolova i panela
 • Prenošenje najboljih iskustava u poslovanju iz inostranstva
 • Unapređenje saradnje sa inostranim ambasadama u zemlji /saradnja sa svim inostranim bilateralnim privrednim asocijacima
 • Poslovi za davaoce i primaoce franšize
 • Izdavanje publikacija, poslovnih vodiča i privrednih biltena

 

 

Šta možemo da učinimo za vas?

 1. Informativne usluge
 • Informacije o ino-tržištima po zahtevima domaćih preduzeća
 • Informacije o tržištu Srbije po zahtevima stranih privrednika
 1. Promotivne usluge
 • Organizovanje prezentacija domaćih preduzeća u inostranstvu
 • Organizovanje prezentacija ino-preduzeća u Srbiji
 • Organizovanje poslovnih poseta domaćih privrednika inostranstvu
 • Organizovanje poslovnih poseta stranih privrednika u zemlji
 • Promovisanje i prezentacija domaćih i stranih franšiznih koncepata u Srbiji
 • Organizovanje poslovnih foruma, konferencija i okruglih stolova u zemlji (opštih i posebnih)
 • Organizovanje poslovnih foruma, konferencija i okruglih stolova u inostranstvu (opštih i posebnih)
 • Sajmovi u inostranstvu
 • Sajmovi u Srbiji
 • Međunarodni franšizni sajam u Srbiji
 1. Konsultantske usluge
 • Projekti stranih organizacija i institucija u kojima učestvuje PKS
 • Projekti naciconalnih privrednih institucija i asocijacija u kojima učestvuje PKS
 • Zastupanje interesa spoljnotrgovinskih preduzeća pred zakonodavcem-poboljšanje zakonske regulative
 • Pronalaženje partnera za domaća preduzeća na ino-tržištima
 • Pronalaženje partnera za preduzeća iz inostranstva na domaćem tržištu
 • Istraživanje tržišta u stranoj zemlji
 • Marketinške studije za strana tržišta
 • Marketinške studije za tržište Srbije
 • Konsalting usluge primaoca franšizinga
 • Konsalting usluge davaoca franšizinga
 1. Obrazovne usluge
 • Organizacija stručnih seminara, seminara unutar firmi, okruglih stolova i panela
 1. Logističke usluge
 • Organizacija boravka

U okviru Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom obavljaju se i sledeći poslovi:

 • Ino tržišta
 • Sekcije Odbora
 • Poslovni saveti
 • Međunarodne organizacije
 • Ino sporazumi o saradnji PKS
 • Ino programi
 • Predstavništva PKS u inostranstvu
 • Projekti Odbora
 • Centar za franšizing
 • Publikacije Odbora