Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženje za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije

O UdruženjuOdbor UdruženjaOdboriGrupacijeAktuelnostiKontakt Finansijski sektor

  

Grane privrede i oblasti koje obuhvata:

 • Bankarstvo
 • Osiguranje
 • Finansijski lizing
 • Dobrovoljni penzijski fondovi i investicioni fondovi
 • Brokersko dilerska društva i berza

 

Udruženje

Zastupa i štiti interese članica na nacionalnom nivou kroz:

 • predlaganje novih zakonskih i podzakonskih akata, izmena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih akata i analiziranje efekata primene zakona u praksi
 • aktivno učešće u radnim grupama ministarstava za izradu zakona i drugih propisa, sektorskih politika i nacionalnih planova
 • organizovanje javnih rasprava nacrta zakona
 • praćenje i analiziranje delovanja i uticaja mera ekonomske politike na poslovanje sektora finansijskih usluga

Vodi stalnu komunikaciju sa članicama i prati njihov rad kroz:

 • održavanje sednica Odbora i Grupacija
 • pružanje pomoći u tumačenju postojećih i priprema za sprovođenje novih zakonskih i podzakonskih akata
 • povezivanje članica se privrednim društvima, članicama komore iz drugih sektora privrede
 • informisanje članica o aktuelnostima iz oblasti zakonodavstva

Sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama koje regulišu rad članica

Radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i prenošenju direktiva i standarda EU u odgovarajuće nacionalne propise

Vrši edukaciju i trening za svoje članice, kroz organizovanje stručnih semnara, okruglih stolova i konferencija

 

Šta možemo da učinimo za vas ?

         Stručna služba Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije članicama Privredne komore Srbije:

 • pruža informacije o finansijskim institucijama i ponudi finansijskih usluga
 • informiše privrednike o mogućnostima i uslovima kreditiranja banaka
 • pruža informacije o ponudi fondova i međunarodnih finansijskih institucija
 • na inicijativu članica sagledava aktuelne probleme, organizuje izradu analiza i  pruža asistenciju u komunikaciji i saradnji sa nadležnim organima do prihvatanja i primene dogovorenog rešenja