Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Udruženje za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije

O UdruženjuOdbor UdruženjaOdboriGrupacijeAktuelnostiKontakt Finansijski sektor

 

Grane privrede i oblasti koje obuhvata:

 • Bankarstvo
 • Osiguranje
 • Finansijski lizing
 • Dobrovoljni penzijski fondovi i investicioni fondovi
 • Brokersko dilerska društva i berza

 

Udruženje

 

Zastupa i štiti interese članica na nacionalnom nivou kroz:

 • predlaganje novih zakonskih i podzakonskih akata, izmena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih akata i analiziranje efekata primene zakona u praksi
 • aktivno učešće u radnim grupama ministarstava za izradu zakona i drugih propisa, sektorskih politika i nacionalnih planova
 • organizovanje javnih rasprava nacrta zakona
 • praćenje i analiziranje delovanja i uticaja mera ekonomske politike na poslovanje sektora finansijskih usluga

Vodi stalnu komunikaciju sa članicama i prati njihov rad kroz:

 • održavanje sednica Odbora i Grupacija
 • pružanje pomoći u tumačenju postojećih i priprema za sprovođenje novih zakonskih i podzakonskih akata
 • povezivanje članica se privrednim društvima, članicama komore iz drugih sektora privrede
 • informisanje članica o aktuelnostima iz oblasti zakonodavstva

Sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama koje regulišu rad članica

Radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i prenošenju direktiva i standarda EU u odgovarajuće nacionalne propise

Vrši edukaciju i trening za svoje članice, kroz organizovanje stručnih semnara, okruglih stolova i konferencija

 

Šta možemo da učinimo za vas ?

         Stručna služba Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije članicama Privredne komore Srbije:

 • pruža informacije o finansijskim institucijama i ponudi finansijskih usluga
 • informiše privrednike o mogućnostima i uslovima kreditiranja banaka
 • pruža informacije o ponudi fondova i međunarodnih finansijskih institucija
 • na inicijativu članica sagledava aktuelne probleme, organizuje izradu analiza i  pruža asistenciju u komunikaciji i saradnji sa nadležnim organima do prihvatanja i primene dogovorenog rešenja