Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženje za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti

Međunarodne asocijacijeKontaktZakonska regulativaAkreditovani centriO UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacije Privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti

Udruženje je od 2011 godine član CoESS - Konfederacija evropskih službi privatnog obezbeđenja EU (Confederation of European Security Services)

U CoESS interese Udruženja i članova grupacija zastupa Nacionalna komisija i devet radnih komiteta:

  • predstavlja delatnost privatnog obezbeđenja Republike Srbije u  CoESS, u skladu sa godišnjim planom i programom rada Odbora Udruženja, usaglašenim sa godišnjim planom i programom rada CoESS
  • učestvuje u radu Generalne Skupštine, Evropskog samita o privatnom obezbeđenju i radnim komitetima CoESS
  • učestvuje u realizaciji projekata, tematskim i stručnim međunarodnim konferencijama i/ili radnim komitetima i drugim istraživačkim aktivnostima u organizaciji Udruženja i CoESS
  • donosi instrukcije i preporuke za harmonizaciju nacionalne metodologije istraživačkog rada i evidencija / podataka o članicama Udruženja sa dobrom praksom CoESS, od značaja za razvoj, unapređenje, profesionalizaciju i standardizaciju delatnosti privatnog obezbeđenja u Republici Srbiji
  • organizuje prevođenje i publikovanje rezultata istraživanja i drugih relevantnih dokumenata CoESS od značaja za članice Udruženja
  • prati stanje oblasti privatnog obezbeđenja u Republici Srbiji po vrstama i kategorijama obezbeđenja, formira i ažurira evidencije podataka usaglašene sa evidencijama CoESS i po potrebi ih dostavlja nadležnim telima CoESS
  • izrađuje i podnosi Odboru Udruženja redovne godišnje izveštaje o realizaciji plana i programa rada iz svog delokruga rada