Organi PKS
RUKOVODSTVO
POSLOVI PODRŠKE RUKOVODSTVU
SUDOVI
SEKTOR INDUSTRIJE I POLJOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA EDUKACIJU
POSLOVI INTERNE PODRŠKE
Udruženje za trgovinu

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijeMeđunarodne aktivnosti i sajmoviKontakt Trgovina

 

Udruženje za trgovinu Privredne komore Srbije je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori preduzeća čija je pretežna delatnost trgovina (šifre delatnosti prema standardnoj klasifikaciji delatnosti ).

 

Udruženje ostvaruje poslove i zadatke iz delokruga udruženja utvrđene Statutom Privredne komore Srbije, od zajedničkog interesa za preduzeća iz trgovine.

Udruženje

 • analizira razvijenost, organizovanost i rezultate poslovanja trgovine
 • prati ostvarivanja utvrđene strategije privrednog razvoja trgovine i podsticanje kompetitivnih prednosti, fair-play poslovanja, otvorenosti tržišta i potpunog poslovnog profesionalizma
 • prati pravne propise u oblasti trgovine, daje predloge, mišljenja i preporuke u vezi izmena i dopuna postojećih propisa, kao i donošenja novih propisa
 • podstiče dobre običaje poslovanja /poslovnog morala/, prati i utvrđuje trgovinske običaje
 • sarađuje sa državnim organima i institucijama, naučnim institucijama, asocijacijom poslodavaca, sindikatima trgovine i sl. institucijama u cilju stvaranja povoljne i podsticajne poslovne klime
 • predlaže osnovne institucionalne uslove koji omogućavaju razvoj preduzetničke inicijative u trgovačkim preduzećima
 • predlaže mere poslovne politike koje utiču na poslovanje trgovinskih preduzeća /porezi, cene, kontrole kvalitete, zaštite potrošača, itd.
 • uključuje se u inovativne aktivnosti u oblasti elektronske trgovine
 • podstiče trgovinska preduzeća u traženju novih tržišta, novih kupaca i novog načina rada
 • prikuplja, obrađuje i analizira informacije koje identifikuju probleme u trgovinskoj delatnosti
 • odgovara na upite članica
 • organizuje seminare i ostalih stručnih skupova trgovinskih preduzeća i itd.

 Šta možemo da učinimo za vas?

 • da vam damo kontakt podatke o potencijalnim poslovnim partnerima
 • da vam damo informacije o tržištu za pojedine proizvode
 • da vam pružimo informacije o primeni u praksi pojedinih zakonskih rešenja i pratećih podzakonskih akata (Zakon o trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti konkurencije, Zakon o slobodnim zonama, Zakon o fiskalnim kasama, Zakon o e-trgovini,Zakon o prometu i zakupu nepokretnosti, itd.)
 • da vam pružimo informacije o kretanju cena, troškova života, prometa, marži itd.
 • da vam pružimo informacije o snabdevenosti ili aktuelnim problemima u trgovini pojedinim specifičnim proizvodima
 • da vam pružimo informacije o radu Grpupacija pri Udruženju za trgovinu i uslovima za učlanjivanje