Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženje za komunalne delatnosti

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijeMeđunarodne aktivnosti i sajmoviAktuelnostiKontakt Komunalna delatnost

 

 

Udruženje za komunalne delatnosti:

 • zastupa i štiti interese članova na nacionalnom nivou
 • aktivno učestvuje u predlaganju novih zakonskih rešenja, izmeni i dopuni postojećih zakonskih rešenja i analizi efekata primene zakona u praksi
 • radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i učestvuje u prenošenju direktiva, tehničkih propisa i standarda EU u odgovarajuće nacionalne propise
 • jača partnerstvo i saradnju sa institucijama EU, finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, fondovima, međunarodnim ekonomskim organizacijama
 • ima stalnu komunikaciju sa preduzećima i prati njihov rad kroz: održavanje sednica Odbora i Grupacija, pomaganje u tumačenju postojeće zakonske regulative, informisanje članica na mesečnom nivou putem publikacije „Elektronske novine“, praćenje kretanja cena komunalnih usluga i zarada na republičkom nivou
 • organizuje edukacije, obuke i stručna usavršavanja na predlog svojih članica
 • povezuje fakultete, naučne institucije i institute sa privredom, u cilju transfera znanja i tehnologija
 • učestvuje u organizaciji sajmova u zemlji, stručnih skupova i konferencija
 • istražuje i anketira članice o zainteresovanosti učestvovanja na međunarodnim sajmovima i forumima u inostranstvu.
 • u realizaciji svih aktivnosti, usko sarađuje sa regionalnim privrednim komorama
   

 Šta možemo da učinimo za vas?   

 • Da vas informišemo o aktuelnostima na mesečnom nivou, putem publikacije ,, Elektronske novine"
 • Da vam pružimo informacije o međunarodnim aktivnostima
 • Da vas informišemo o stručnim skupovima i sajamskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • Da vam omogućimo kontakt sa našim članicama