Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Udruženje za komunalne delatnosti

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijeMeđunarodne aktivnosti i sajmoviAktuelnostiKontakt Komunalna delatnost

 

 

Udruženje za komunalne delatnosti:

 • zastupa i štiti interese članova na nacionalnom nivou
 • aktivno učestvuje u predlaganju novih zakonskih rešenja, izmeni i dopuni postojećih zakonskih rešenja i analizi efekata primene zakona u praksi
 • radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i učestvuje u prenošenju direktiva, tehničkih propisa i standarda EU u odgovarajuće nacionalne propise
 • jača partnerstvo i saradnju sa institucijama EU, finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, fondovima, međunarodnim ekonomskim organizacijama
 • ima stalnu komunikaciju sa preduzećima i prati njihov rad kroz: održavanje sednica Odbora i Grupacija, pomaganje u tumačenju postojeće zakonske regulative, informisanje članica na mesečnom nivou putem publikacije „Elektronske novine“, praćenje kretanja cena komunalnih usluga i zarada na republičkom nivou
 • organizuje edukacije, obuke i stručna usavršavanja na predlog svojih članica
 • povezuje fakultete, naučne institucije i institute sa privredom, u cilju transfera znanja i tehnologija
 • učestvuje u organizaciji sajmova u zemlji, stručnih skupova i konferencija
 • istražuje i anketira članice o zainteresovanosti učestvovanja na međunarodnim sajmovima i forumima u inostranstvu.
 • u realizaciji svih aktivnosti, usko sarađuje sa regionalnim privrednim komorama
   

 Šta možemo da učinimo za vas?   

 • Da vas informišemo o aktuelnostima na mesečnom nivou, putem publikacije ,, Elektronske novine"
 • Da vam pružimo informacije o međunarodnim aktivnostima
 • Da vas informišemo o stručnim skupovima i sajamskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • Da vam omogućimo kontakt sa našim članicama