Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Udruženje za energetiku i energetsko rudarstvo

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijeKontakt Energetika
Grane privrede i oblasti koje obuhvata
 • elektroenergetika
 • naftna i gasna privreda
 • energetsko rudarstvo
 • komunalna energetika
 • obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost
Grane delatnosti iz delokruga rada Udruženja:
 
Šifra
Delatnosti
Naziv
Delatnosti
05.10
Eksploatacija kamenog uglja i antracita
05.20
Eksploatacija lignita i mrkog uglja
06.10
Eksploatacija sirove nafte
06.20
Eksploatacija prirodnog gasa
09.10
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
19.20
Proizvodnja derivata nafte
35.11
Proizvodnja električne energije
35.12
Prenos električne energije
35.13
Distribucija električne energije
35.21
Proizvodnja gasa
35.22
Distribucija gasovitih goriva gasovodom
43.13
Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
49.50
Cevovodni transport (prenos) gas i nafte
 
 
Udruženje
 • Zastupa i štiti interese članica na nacionalnom nivou kroz:
  • predlaganje novih propisa, predlaganje izmena i dopuna postojećih zakonskih i tehničkih propisa  i analizu efekata primene u praksi
  • aktivno učešće u radnim grupama ministarstava za izradu zakona i drugih propisa, sektorski politika i nacionalnih planova
  • organizovanje javnih rasprava nacrta zakona i sektorskih politika
 • Vodi stalnu komunikaciju sa preduzećima i prati njihov rad kroz:
  • održavanje sednica Odbora i Grupacija
  • pružanju pomoći u tumačenju postojećih propisa i priprema za sprovođenje novih
  • međusobno povezivanje i saradnju preduzeća, povezivanje sa potencijalnim partnerima i investitorima u zemlji, zemljama CEFTA regiona i sveta
  • informisanje članica o aktuelnostima iz oblasti energetike i rudarstva
  • praćenje kretanja cena energenata i energije
 • Sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama od značaja za rad svojih članica, realizaciju i dostizanje planiranih ciljeva, obezbeđenje i pouzdano snabdevanje potrebnim energentima i energijom i  održivi razvoj sektora
 • Prati ostvarenja energetskog bilansa i predlaže mere za njegovo ostvarenje
 • Analizira tržišta energenata i energije u Srbiji, CEFTA regionu i EU i izrađuje specijalističke izveštaje i  studije
 • Jača partnerstvo i saradnju sa institucijama EU, Energetske zajednice JI Evrope i Evropske energetske zajednice, finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, fondovima i drugim međunarodnim ekonomskim organizacijama, asocijacijama i institucijama
 • Radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i učestvuje u prenošenju direktiva, tehničkih propisa i standarda EU u odgovarajuće nacionalne propise
 • Organizuje edukacije, obuke i druge vidove stručnih usavršavanja
 • Povezuje fakultete i institute sa privredom i transferuje znanja i tehnologije, zajednički organizuje domaće i međunarodne kongrese, simpozijume, stručne skupove, seminare i specijalizovane konferencije
 • Sarađuje na projektima energetike u okviru međuregionalne saradnje, Dunavske strategije i drugim  projektima EU
Šta možemo da učinimo za vas?
 • obrada zahteva  za izdavanje uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki
 • obrada zahteva za izdavanje potvrde da se roba ne proizvodi u zemlji, odnosno da se ne proizvodi u dovoljnoj količini i kvalitetu
 • obrada zahteva da je pravno lice jedini izvođač radova na određenom području
Napomena:  Potvrdu izdaje Biro za Bonitet