Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženje za energetiku i energetsko rudarstvo

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijeKontakt Energetika
Grane privrede i oblasti koje obuhvata
 • elektroenergetika
 • naftna i gasna privreda
 • energetsko rudarstvo
 • komunalna energetika
 • obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost
Grane delatnosti iz delokruga rada Udruženja:
 
Šifra
Delatnosti
Naziv
Delatnosti
05.10
Eksploatacija kamenog uglja i antracita
05.20
Eksploatacija lignita i mrkog uglja
06.10
Eksploatacija sirove nafte
06.20
Eksploatacija prirodnog gasa
09.10
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
19.20
Proizvodnja derivata nafte
35.11
Proizvodnja električne energije
35.12
Prenos električne energije
35.13
Distribucija električne energije
35.21
Proizvodnja gasa
35.22
Distribucija gasovitih goriva gasovodom
43.13
Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
49.50
Cevovodni transport (prenos) gas i nafte
 
 
Udruženje
 • Zastupa i štiti interese članica na nacionalnom nivou kroz:
  • predlaganje novih propisa, predlaganje izmena i dopuna postojećih zakonskih i tehničkih propisa  i analizu efekata primene u praksi
  • aktivno učešće u radnim grupama ministarstava za izradu zakona i drugih propisa, sektorski politika i nacionalnih planova
  • organizovanje javnih rasprava nacrta zakona i sektorskih politika
 • Vodi stalnu komunikaciju sa preduzećima i prati njihov rad kroz:
  • održavanje sednica Odbora i Grupacija
  • pružanju pomoći u tumačenju postojećih propisa i priprema za sprovođenje novih
  • međusobno povezivanje i saradnju preduzeća, povezivanje sa potencijalnim partnerima i investitorima u zemlji, zemljama CEFTA regiona i sveta
  • informisanje članica o aktuelnostima iz oblasti energetike i rudarstva
  • praćenje kretanja cena energenata i energije
 • Sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama od značaja za rad svojih članica, realizaciju i dostizanje planiranih ciljeva, obezbeđenje i pouzdano snabdevanje potrebnim energentima i energijom i  održivi razvoj sektora
 • Prati ostvarenja energetskog bilansa i predlaže mere za njegovo ostvarenje
 • Analizira tržišta energenata i energije u Srbiji, CEFTA regionu i EU i izrađuje specijalističke izveštaje i  studije
 • Jača partnerstvo i saradnju sa institucijama EU, Energetske zajednice JI Evrope i Evropske energetske zajednice, finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, fondovima i drugim međunarodnim ekonomskim organizacijama, asocijacijama i institucijama
 • Radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i učestvuje u prenošenju direktiva, tehničkih propisa i standarda EU u odgovarajuće nacionalne propise
 • Organizuje edukacije, obuke i druge vidove stručnih usavršavanja
 • Povezuje fakultete i institute sa privredom i transferuje znanja i tehnologije, zajednički organizuje domaće i međunarodne kongrese, simpozijume, stručne skupove, seminare i specijalizovane konferencije
 • Sarađuje na projektima energetike u okviru međuregionalne saradnje, Dunavske strategije i drugim  projektima EU
Šta možemo da učinimo za vas?
 • obrada zahteva  za izdavanje uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki
 • obrada zahteva za izdavanje potvrde da se roba ne proizvodi u zemlji, odnosno da se ne proizvodi u dovoljnoj količini i kvalitetu
 • obrada zahteva da je pravno lice jedini izvođač radova na određenom području
Napomena:  Potvrdu izdaje Biro za Bonitet