Органи ПКС
РУКОВОДСТВО
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
ДИРЕКТОРАТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Директорат за људске ресурсе и организацију
ДИРЕКТОРАТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
СЕКТОР ИНДУСТРИЈЕ
СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДЕ
СЕКТОР УСЛУГА
СЕКТОР ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Сектор за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланова
Сектор за стратешке анализе, аналитику, услуге, сервисе и пакете производа
Сектор за међународне економске односе
Сектор за маркетинг и едукацију
Сектор за финансијско пословање и администрацију
Сектор за подршку чланству и систему регионалних привредних комора (РПК) и Привредне коморе Београд (Коморе главног града)
Удружење за фармацеутску и медицинску привреду

О удружењуОдбор удружењаГрупацијеКонтактКорисне адресеЗаконска регулативаАктуелно Фармацеутска и медицинска привреда
На седници Управног одбора Привредне коморе Србије, одржаној 31.03.2015. године, донета је Одлука о формирању новог удружења – Удружења за фармацеутску и медицинску привреду
Групације у саставу Удружења за фармацеутску и медицинску провреду су:
 1. Групација произвођача хуманих лекова
 2. Групација произвођача медицинских средстава
 3. Групација произвођача, увозника и дистрибутера дијететских суплемената
 4. Групација носилаца дозволе за лек
 5. Групација веледрогерија
 6. Групација увозника и дистрибутера медицинских средстава
 7. Групација апотека
 8. Групација произвођача козметичких производа
 9. Групација увозника и дистрибутера козметичких производа
Основне области делатности Удружења:
 • Производња основних фармацеутских производа и препарата
 • Производња медицинских средстава
 • Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране
 • Производња потрошног медицинског материјала
 • Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала
 • Производња опреме за зрачење,електромедицинске и електротерапеутске oпреме
 • Трговина на велико фармацеутским производима
 • Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама
 • Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
 • Делатност болница

Основне активности удружења:

 • заступање интереса чланица у односима са државним органима и институцијама и креирање поволјног пословног амбијента везано за: производњу и промет лекова, психоактивних контролисаних супстанци, медицинских средстава и дијететских суплемената;
 • покретање иницијатива за измене и допуне регулативе и давање мишлјења о законским и другим решењима везаним за фармацеутску делатност;
 • анализа и предлагање нових решења у области цена лекова као и конкретних система утврђивања највиших цена лекова чији је режим издавања на рецепт;
 • учешће у активностима везаним за управлјање фармацеутским и медицинским отпадом
 • учешће у  пројектима унапређења капацитета контроле квалитета успоставлјањем мреже референтних лабораторија и установа;
 • активно учешће у решавању структурних проблема националног здравственог система: права пацијената-корисника, јавно-здравствена локална политика и плански приступ здравству на свим нивоима, финансирање система здравствене заштите и организација здравствене заштите;
 • подршка активностима јавног сектора на промоцији превенције болести, рационалне употребе медикаметозне терапије и здравог  радног и образовног  амбијента;
 • прикуплјање и обрада аналитичкиx података и показателја фармацеутског тржишта, здравственог система и потрошње за здравствену заштиту на националном нивоу;
 • активности у оквиру Радне групе за Јавно здравлје основане решењем Координационе комисије Владе Републике Србије на основу Закона о инспекцијском надзору;
 • активно учешће у праћењу преговора са ЕУ за поглавлје 28;
 • сарадња са надлежним министарством у организацији припреме привредних друштава за примену нових прописа и прописаних обука за одговорна лица;
 • промовисање и презентације развојног потенцијала фармацеутског сектора;
 • учешће и организовање конференција, конгреса, тематских округлих столова и сличних скупова на којима се расправлјају актуелне теме
 • учествовање у међународној сарадњи - повезивање са сродним асоцијацијама у землји и иностранству (успешна сарадња са Европском асоцијацијом веледрогерија са потпуним асортиманом – GIRP и Међународном алијансом удружења за дијететске додатке  исхрани – IADSA).
 • формирање, вођење и ажурирање база података из надлежности Удружења;
 • учешће у пословима јавних овлашћења поверених Комори, из надлежности Удружења.