Одељење за стратешко планирање, развој и анализе
Органи ПКС
РУКОВОДСТВО
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
СЕКРЕТАРИЈАТ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ МЕНАЏЕРА
СЕКТОР ИНДУСТРИЈЕ
СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДЕ
СЕКТОР УСЛУГА
СЕКТОР ПРЕДУЗЕТНИШТВА
СЕКТОР ЗА ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ
СЕКТОР ЕДУКАЦИЈE
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Удружење за фармацеутску и медицинску привреду

О удружењуОдбор удружењаГрупацијеКонтактКорисне адресеЗаконска регулативаАктуелно Фармацеутска и медицинска привреда
На седници Управног одбора Привредне коморе Србије, одржаној 31.03.2015. године, донета је Одлука о формирању новог удружења – Удружења за фармацеутску и медицинску привреду
Групације у саставу Удружења за фармацеутску и медицинску провреду су:
 1. Групација произвођача хуманих лекова
 2. Групација произвођача медицинских средстава
 3. Групација произвођача, увозника и дистрибутера дијететских суплемената
 4. Групација носилаца дозволе за лек
 5. Групација веледрогерија
 6. Групација увозника и дистрибутера медицинских средстава
 7. Групација апотека 
Основне области делатности Удружења:
 • Производња основних фармацеутских производа и препарата
 • Производња медицинских средстава
 • Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране
 • Производња потрошног медицинског материјала
 • Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала
 • Производња опреме за зрачење,електромедицинске и електротерапеутске oпреме
 • Трговина на велико фармацеутским производима
 • Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама
 • Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
 • Делатност болница

Основне активности удружења:

 • заступање интереса чланица у односима са државним органима и институцијама и креирање поволјног пословног амбијента везано за: производњу и промет лекова, психоактивних контролисаних супстанци, медицинских средстава и дијететских суплемената;
 • покретање иницијатива за измене и допуне регулативе и давање мишлјења о законским и другим решењима везаним за фармацеутску делатност;
 • анализа и предлагање нових решења у области цена лекова као и конкретних система утврђивања највиших цена лекова чији је режим издавања на рецепт;
 • учешће у активностима везаним за управлјање фармацеутским и медицинским отпадом
 • учешће у  пројектима унапређења капацитета контроле квалитета успоставлјањем мреже референтних лабораторија и установа;
 • активно учешће у решавању структурних проблема националног здравственог система: права пацијената-корисника, јавно-здравствена локална политика и плански приступ здравству на свим нивоима, финансирање система здравствене заштите и организација здравствене заштите;
 • подршка активностима јавног сектора на промоцији превенције болести, рационалне употребе медикаметозне терапије и здравог  радног и образовног  амбијента;
 • прикуплјање и обрада аналитичкиx података и показателја фармацеутског тржишта, здравственог система и потрошње за здравствену заштиту на националном нивоу;
 • активности у оквиру Радне групе за Јавно здравлје основане решењем Координационе комисије Владе Републике Србије на основу Закона о инспекцијском надзору;
 • активно учешће у праћењу преговора са ЕУ за поглавлје 28;
 • сарадња са надлежним министарством у организацији припреме привредних друштава за примену нових прописа и прописаних обука за одговорна лица;
 • промовисање и презентације развојног потенцијала фармацеутског сектора;
 • учешће и организовање конференција, конгреса, тематских округлих столова и сличних скупова на којима се расправлјају актуелне теме
 • учествовање у међународној сарадњи - повезивање са сродним асоцијацијама у землји и иностранству (успешна сарадња са Европском асоцијацијом веледрогерија са потпуним асортиманом – GIRP и Међународном алијансом удружења за дијететске додатке  исхрани – IADSA).
 • формирање, вођење и ажурирање база података из надлежности Удружења;
 • учешће у пословима јавних овлашћења поверених Комори, из надлежности Удружења.