Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženje za farmaceutsku i medicinsku privredu

O udruženjuOdbor udruženjaGrupacijeKontaktKorisne adreseZakonska regulativaAktuelno Farmaceutska i medicinska privreda
Na sednici Upravnog odbora Privredne komore Srbije, održanoj 31.03.2015. godine, doneta je Odluka o formiranju novog udruženja – Udruženja za farmaceutsku i medicinsku privredu
Grupacije u sastavu Udruženja za farmaceutsku i medicinsku provredu su:
 1. Grupacija proizvođača humanih lekova
 2. Grupacija proizvođača medicinskih sredstava
 3. Grupacija proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata
 4. Grupacija nosilaca dozvole za lek
 5. Grupacija veledrogerija
 6. Grupacija uvoznika i distributera medicinskih sredstava
 7. Grupacija apoteka
 8. Grupacija proizvođača kozmetičkih proizvoda
 9. Grupacija uvoznika i distributera kozmetičkih proizvoda
Osnovne oblasti delatnosti Udruženja:
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
 • Proizvodnja medicinskih sredstava
 • Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
 • Proizvodnja potrošnog medicinskog materijala
 • Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
 • Proizvodnja opreme za zračenje,elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
 • Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
 • Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
 • Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
 • Delatnost bolnica

Osnovne aktivnosti udruženja:

 • zastupanje interesa članica u odnosima sa državnim organima i institucijama i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta vezano za: proizvodnju i promet lekova, psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata;
 • pokretanje inicijativa za izmene i dopune regulative i davanje mišljenja o zakonskim i drugim rešenjima vezanim za farmaceutsku delatnost;
 • analiza i predlaganje novih rešenja u oblasti cena lekova kao i konkretnih sistema utvrđivanja najviših cena lekova čiji je režim izdavanja na recept;
 • učešće u aktivnostima vezanim za upravljanje farmaceutskim i medicinskim otpadom
 • učešće u  projektima unapređenja kapaciteta kontrole kvaliteta uspostavljanjem mreže referentnih laboratorija i ustanova;
 • aktivno učešće u rešavanju strukturnih problema nacionalnog zdravstvenog sistema: prava pacijenata-korisnika, javno-zdravstvena lokalna politika i planski pristup zdravstvu na svim nivoima, finansiranje sistema zdravstvene zaštite i organizacija zdravstvene zaštite;
 • podrška aktivnostima javnog sektora na promociji prevencije bolesti, racionalne upotrebe medikametozne terapije i zdravog  radnog i obrazovnog  ambijenta;
 • prikupljanje i obrada analitičkix podataka i pokazatelja farmaceutskog tržišta, zdravstvenog sistema i potrošnje za zdravstvenu zaštitu na nacionalnom nivou;
 • aktivnosti u okviru Radne grupe za Javno zdravlje osnovane rešenjem Koordinacione komisije Vlade Republike Srbije na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru;
 • aktivno učešće u praćenju pregovora sa EU za poglavlje 28;
 • saradnja sa nadležnim ministarstvom u organizaciji pripreme privrednih društava za primenu novih propisa i propisanih obuka za odgovorna lica;
 • promovisanje i prezentacije razvojnog potencijala farmaceutskog sektora;
 • učešće i organizovanje konferencija, kongresa, tematskih okruglih stolova i sličnih skupova na kojima se raspravljaju aktuelne teme
 • učestvovanje u međunarodnoj saradnji - povezivanje sa srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu (uspešna saradnja sa Evropskom asocijacijom veledrogerija sa potpunim asortimanom – GIRP i Međunarodnom alijansom udruženja za dijetetske dodatke  ishrani – IADSA).
 • formiranje, vođenje i ažuriranje baza podataka iz nadležnosti Udruženja;
 • učešće u poslovima javnih ovlašćenja poverenih Komori, iz nadležnosti Udruženja.