Odluka o članarini

 

Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", broj: 65/01, 36/09 i 99/11 – dr. zakon), člana 35. tačka 5. i člana 92. stav 2. Statuta Privredne komore Srbije ("Službeni glasnik RS", broj: 45/2002, 107/2003, 44/2005, 29/2009, 35/2011, 46/2011, 103/2011, 3/2013, 32/2013 i 2/2014), na predlog Upravnog odbora,

Skupština Privredne komore Srbije na sednici, održanoj   23. decembra 2014. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

O VISINI ČLANARINE KOJA SE OBRAČUNAVA I PLAĆA

PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2015. GODINU

 

Član 1.

Članovi Privredne komore Srbije (privredna društva i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica i dr.), sa teritorije Republike Srbije, obračunavaju i plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: Komora) po stopi od 0,19%.

Član 2.

Osnovicu za obračun članarine Komori čini bruto zarada zaposlenih.

U osnovicu za obračun i plaćanje članarine ne uključuje se iznos godišnjih bonusa koje član Komore isplati članovima uprave i zaposlenima.

Članovi Komore iz člana 1. ove odluke obračunavaju i plaćaju članarinu Komori prilikom svake isplate zarada zaposlenih.

Član 3.

Članovi Komore iz člana 1. ove odluke koji imaju manje od  10 zaposlenih radnika i u 2013. godini su ostvarili  ukupan godišnji prihod manji od 20 miliona dinara, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 800,00 dinara mesečno. Uplata se vrši najkasnije do 30. u mesecu.

Član 4.

Opšta udruženja preduzetnika u Srbiji, plaćaju članarinu Komori u paušalnom iznosu od 20.000,00 dinara na godišnjem nivou, u četiri jednake rate, do 30. u poslednjem mesecu kvartala za koji se uplaćuje članarina.

Član 5.

Članovi Komore - novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije  u periodu od godinu dana od dana njihovog osnivanja.

Član 6.

Članarina iz člana 1.,3. i 4. ove odluke uplaćuje se na tekući račun Privredne komore Srbije broj: 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj – PIB uplatioca.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

 

 

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE                                               PREDSEDNIK SKUPŠTINE

02.01  - Broj:14/7

23. decembar 2014. godine                                                             Miloš Nenezić,s.r.                         

B e o g r a d

 

Odluka o visini članarine objavljena je u "Službenom glasniku RS" broj 143/2014. od 26.12.2014. godine