Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Centar za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike

O CentruOSIGURANJEStručne obuke službenika obezbeđenja Profesionalni upravnik - Spisak kandidata koji su položili ispitProfesionalni upravnik - Termin ispitaNaknade za polaganje ispitaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog delaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog delaKontaktPublikacija Centra za edukacijuKalendar seminara

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA

POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Ispitni rok X / 2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje

06. februara 2019. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.

Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje

Ili  poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

  Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine

Kandidati podnose sledeća dokumenta:

• fotokopiju očitane lične karte

• dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)

• dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi,

  kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku  

  adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati) 

 

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.

Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

 

Naknada za  polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi  15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV)

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0& - (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu ćete biti obavešteni mejlom.

Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0& tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela. 

Molimo kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. 

Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo.

Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti.

 

POPUNJAVANJE ELEKTRONSKE PRIJAVE

Molimo Vas da izvršite prijavu ispita putem elektronske aplikacije, na linku

https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje

Prilikom prijave ispita za profesionalnog upravnika :

  • Vodite računa o tačnosti unetih podataka, obavezno koristite latinicu (čžćš...)
  • odaberite ispitni rok i tip polaganja (u zavisnosti da li polažete ceo ispit ili deo ispita-odaberite jednu od ponuđenih opcija),
  • na opciji: Ko vrši uplatu, ukoliko placate troškove kao:

o   fizičko lice - ne menjajte ništa, aplikacija je podešena

o   pravno lice - kliknete na dugme i otvara vam se novi deo za unos podataka firme  (ovo je veoma važno zbog fakturisanja ). Tek tada pređite na sledeće polje.

  • U poslednja dva polja je potrebno postaviti odgovarajuća dokumenta:

o   očitanu ličnu kartu je potrebno otpremiti ličnu kartu- očitanu ili fotokopiju ukoliko ista nema čip

o   dokaz o stručnoj spremi – skeniranu original overu diplome.

Predlažemo da pre početka prijavljivanja, pripremite (skenirate) dokumentaciju, kako se ne bi desilo da Vam u toku prijave istekne sesija, jer postoji ograničeno vreme prijavljivanja (5-6 min), u tom slučaju ugasite pretraživač I krenite ispočetka.

  • Unesite sve tražene podatke
  • Po popunjenoj prijavi, vratite se na početak stranice, kad su svi podaci popunjeni dugme PODNOSIM ZAHTEV postane plavo i na isto, klikom završite proces prijavljivanja ( ne na dugme PRIJAVA)

 

 

Napominjemo da overenu kopiju diplome donesete na dan polaganja ispita i predate zaposlenima iz Centra za edukaciju – UKOLIKO VEĆ NISTE DOSTAVILI (ODNOSI SE NA KANDIDATE KOJI POLAŽU ISPIT PO DRUGI PUT ILI DEO ISPITA).

 

PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA I NAČINU POLAGANjA ISPITA, USLOVIMA ZA STICANjE I ODUZIMANjE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I SADRŽINI REGISTRA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA