Stručna služba suda časti pri PKS

O namaPostupak Organizacija Suda častiMere društvene disciplineDokumentaKontakt

 O Sudu časti

Sud časti pri Privrednoj komori Srbije osnovan je Zakonom o privrednim komorama u svrhu odlučivanja o povredama dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Sud časti pod ovim nazivom postoji od osnivanja jedinstvene komore, 1962. godine. Pre osnivanja jedinstvenih privrednih komora, Sud časti je bio organizovan kao poseban organ pri bivšim komorama (trgovinskim, ugostiteljskim, poljoprivredno-šumarskim, zanatskim i pri Industrijskoj komori).

Sud časti duže od pola veka postoji i deluje kao „savest" privrednika, upozoravajući ih ne samo na obavezu poštovanja zakona, već i potrebu poštovanja određenih moralnih vrednosti u poslovnoj praksi. Svojim delovanjem Sud časti utvrđuje pravila dobrog, poštenog, pravičnog ponašanja i izriče sankcije u slučaju ponašanja koje se od strane samih privrednih subjekata ocenjuje kao nepošteno, neprihvatljivo, nemoralno i štetno.

Obeležja  Suda časti

  • osnovan Zakonom o privrednim komorama;
  • vrši zaštitu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
  • ciljevi Suda časti - etičko poslovanje članova PKS; zaštita članova PKS i drugih učesnika u prometu; učvršćenje društvene discipline; unapređenje privrede i komorskog sistema u celini;
  •  nezavisan u vršenju funkcije i samostalan u odlučivanju;
  • sudi na osnovu zakona, kodeksa usvojenih u PKS, pravnih pravila, dobrih poslovnih običaja i   poslovnog morala;
  • represivan organ PKS, koji sankcioniše nepravilnosti u privrednom poslovanju;
  • postupak sui generis

Nadležnost

Sud časti je nadležan da utvrđuje odgovornost i izriče mere u postupku protiv članova Privredne komore Srbije i drugih privrednih subjekata koji posluju na teritoriji Republike Srbije, zbog povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u poslovnim odnosima, kao i povreda kojima se narušava jedinstvo tržišta.

Sud časti je nadležan da utvrđuje i povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala koje učine strani privredni subjekti koji imaju registrovan ogranak, odnosno predstavništvo kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata.

Kao povreda dobrih poslovnih običaja mogu se, prema okolnostima slučaja, smatrati i postupci članova Privredne komore Srbije kojima se nanosi šteta društvenoj zajednici, drugim privrednim subjektima i potrošačima, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa i ruši ugled zemlje u inostranstvu.

Sud časti odlučuje i zbog povreda Statuta, kodeksa i drugih akata organa Privredne komore Srbije sa obaveznom snagom.

Sud časti ne odlučuje u potrošačkim sporovima.

Privredna komora Srbije može obrazovati odeljenja Suda časti pri regionalnim privrednim komorama i privrednoj komori glavnog grada.

Odeljenje Suda časti nadležno je da sudi u postupku protiv članova Komore čije je sedište na području regionalne privredne komore i privredne komore glavnog grada pri kojoj je obrazovano odeljenje Suda časti.

Odluku o obrazovanju odeljenja Suda časti donosi Upravni odbor PKS.

Šta možemo da učinimo za vas?

Podnošenjem prijave Sudu časti možete da očekujete:

  • podršku u zaštiti vaših prava u okviru nadležnosti ovog suda, a u funkciji opšteg društvenog interesa vezanog za etičko ponašanje privrednih subjekata;
  • objektivno, stručno i nepristrasno suđenje

Postupak

Postupak pred Sudom časti regulisan je Pravilnikom o Sudu časti pri Privrednoj komori Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 114/2017).

Prijava o izvršenoj povredi dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala se podnosi tužiocu Suda časti,  radi pokretanja postupka.

Postupak pred Sudom pokreće se zahtevom za utvrđivanje povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, koji podnosi tužilac Suda časti.

Zahtev za utvrđivanje povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala se može podneti u roku od šest meseci od saznanja za učinjenu povredu i učinioca, a najkasnije u roku od jedne godine od dana kada je povreda učinjena.

Stranke u postupku su tužilac Suda časti i privredni subjekt. U postupku pred Sudom časti privredni subjekat zastupa zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

Blagovremen, dopušten i uredan zahtev za utvrđivanje povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala dostavlja se privrednom subjektu na odgovor. Privredni subjekt može dostaviti Sudu odgovor u roku od osam dana od prijema zahteva.

Sudija pojedinac određuje dan i čas održavanja rasprave, vodeći računa da između dostavljanja poziva i dana rasprave strankama ostane dovoljno vremena da se pripreme, a najmanje osam dana. Odsustvo uredno pozvanog  privrednog subjekta ili tužioca Suda časti nije smetnja za održavanje rasprave.

Sudija pojedinac rukovodi raspravom i stara se da se na raspravi iznesu svi dokazi i utvrde činjenice koje su bitne za utvrđivanje postojanja povrede i donošenje odluke. Sudija pojedinac utvrđuje činjenice na osnovu izjava stranaka, isprava, saslušanja svedoka, veštačenja, kao i svih drugih sredstava kojima se utvrđuju činjenice.

Sudija pojedinac donosi odluku na osnovu dokaza koji su izvedeni tokom postupka. Sud časti je dužan da savesno oceni svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima i da na osnovu takve ocene izvede zaključak da li je neka činjenica utvrđena.

Prilikom izricanja mera, Sud časti će uzeti u obzir okolnosti konkretnog slučaja koje mogu uticati na izricanje strože ili blaže mere, a naročito težinu povrede i njene posledice.

Protiv prvostepene odluke stranke u postupku mogu izjaviti prigovor veću Suda časti u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Prigovor protiv odluke odlaže izvršenje prvostepene odluke.

O prigovoru protiv odluke odlučuje veće na sednici. Odluke veća su konačne i izvršne.

Troškovi postupka

Podnošenje prijave Sudu časti ne podleže plaćanju taksi.

Troškovi postupka obuhvataju troškove sudskog paušala i troškove dokazivanja.

Visinu sudskog paušala utvrđuje nadležni organ Privredne komore Srbije posebnom odlukom.

Troškove postupka snosi privredni subjekat, ako je utvrđeno da je privredni subjekat učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Ako je zahtev odbačen, ili je postupak obustavljen, ili je utvrđeno da privredni subjekat nije učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, troškove postupka snosi Privredna komora Srbije.

Odluka Suda časti o troškovima postupka izvršava se u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Organizacija i sastav Suda časti

Sud časti ima predsednika, zamenika predsednika i određen broj sudija, koje bira Upravni odbor PKS na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Za sudije Suda časti mogu biti birana lica sa položenim pravosudnim ispitom, odnosno ispitom izjednačenim sa pravosudnim ispitom, kao i lica za zvanjem nastavnika na visokoškolskoj ustanovi iz oblasti prava.

Predsednik Suda časti predstavlja Sud časti, određuje sudiju pojedinca i utvrđuje sastav veća, odlučuje o izuzeću sudija, razmatra predstavke u vezi sa radom Suda časti, odobrava obračun troškova u vezi sa radom Suda časti i vrši druge poslove utvrđene Pravilnikom o Sudu časti pri Privrednoj komori Srbije.

Zamenik predsednika Suda časti obavlja poslove predsednika Suda časti u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti i obavlja druge poslove koje mu poveri predsednik Suda časti.

U prvostepenom postupku odlučuje sudija pojedinac.

U drugostepenom postupku odlučuje veće sastavljeno od troje sudija, od kojih je jedan predsednik veća.

Tužilac Suda časti prima prijave o učinjenim povredama, podnosi zahtev za utvrđivanje povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, zastupa zahtev pred Sudom časti, izjavljuje prigovor na prvostepenu odluku Suda časti i vrši druge radnje predviđene Pravilnikom o Sudu časti pri PKS.

Tužilac Suda časti je nezavisan i samostalan u pokretanju postupka.

Stručna služba Suda časti prima podneske, stara se o vođenju evidencija Suda časti, daje potrebna obaveštenja strankama, stara se o obezbeđivanju uslova za održavanje rasprave i sednica veća, učestvuje u pripremanju analiza i izveštaja Suda časti, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Suda časti, vrši obračun troškova u vezi sa radom Suda časti i obavlja druge poslove kojima se obezbeđuju uslovi za rad Suda časti.

Mere društvene discipline

Zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, Sud časti može privrednim subjektima izreći sledeće mere:

1. opomena;

2. javna opomena sa objavljivanjem na Upravnom odboru Komore;

3. javna opomena sa objavljivanjem na internet stranici Komore.

Izuzev navedenih mera, Sud časti može izreći i druge mere koje su mu zakonskim propisima stavljene u nadležnost.

Sud časti može izreći i zaštitne mere, utvrđene posebnim zakonom.

Sud časti može izreći zaštitnu meru - brisanje reda vožnje, odnosno polazaka prevozniku, tj. privrednom društvu ili preduzetniku koji obavlja delatnost javnog prevoza, u skladu sa čl. 74. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 68/15).

Sud časti može izreći zaštitnu meru preduzetniku - zabranu obavljanja određene delatnosti na određeno vreme, u skladu sa čl. 91. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15).