Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Stalni izbrani sud pri PKS

Arbitražni sudOrganizacijaNadležnostRešavanje sporovaArbitražni postupakDokumentaKontakt

Stalni izbrani sud je nadležan za arbitražno rešavanje budućih ili nastalih sporova bez stranog elementa između domaćih privrednih subjekata iz privredne delatnosti članova Komore, kada oni ugovore nadležnost Stalnog izbranog suda.

Nadležnost arbitražnog suda za rešavanje spora mora biti ugovorena i može se ugovoriti prilikom zaključivanja poslovnih ugovora (arbitražna klauzula) ili naknadno kada spor nastane (poseban ugovor).

 

Preporučena arbitražna klauzula

Stalni izbrani sud pri Privrednoj komori Srbije u Beogradu preporučuje strankama da pri ugovaranju, u svoje poslovne ugovore unose sledeću klauzulu:

"Svaki spor koji nastane iz ovog ugovora ili povodom njega biće konačno rešen u arbitražnom postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Srbije u skladu sa Pravilnikom ovog suda."